CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr.297/2004 şi ale Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al SC MACOFIL SA, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Bârseşti, nr.217, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris şi vărsat de 9.033.747.5 lei, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 19.02.2015  ora 11 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi la sfârşitul zilei de 04.02.2015, considerată ca dată de referinţă, în registrul acţionarilor ţinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu următoarea,                

Ordine  de zi a AGEA este:

1)    Prezentarea raportului consiliului de administraţie cuprinzând:

a)     cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;

b)    prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii.

2)    Iniţierea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de emitent pe piaţa reglementată.

3)    Sub condiţia suspensivă a respingerii propunerii de la punctul 2) al ordinii de zi sau pentru cazul în care propunerea de la punctul 2) este adoptată, iar ASF se va pronunţa negativ asupra admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată, iniţierea  demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de emitent în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

4)    Sub condiţia suspensivă a respingerii cumulative a punctelor 2) şi 3), transformarea emitentului în societate de tip închis şi oferirea posibilităţii acţionarilor de a se retrage din societate în condiţiile art.134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5)    Stabilirea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare (ex date 09.03.2015 ) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

6)    Împuternicirea d-nei Tunaru Alexandra pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor hotărâri.

La adunarea generală sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă 04.02.2015.

La data convocării, capitalul social al societăţii este de 9.033.747,50 lei, împărţit într-un număr de 3.613.499 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii.

Documentele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul societăţii, între orele  7 – 15  în zilele lucrătoare sau de pe pagina de internet  www.macofil.eu,  începând cu data de 21.01.2015.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, acţionarii pot participa şi vota în AGEA prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale scrise.

Acţionarii persoane fizice care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi în AGEA de către reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane pentru a participa şi a vota în AGEA.

Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofil.eu, începând cu data de 21.01.2015. După completarea şi semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societăţii până cel târziu la data de 17.02.2015, ora 11, un exemplar original va fi înmânat reprezentantului şi un exemplar va fi păstrat de către acţionar.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală, utilizând formularul de vot prin corespondenţă, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenţă completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite, până cel târziu la data de 17.02.2015, ora 11:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Acţionarii care, singuri sau împreună, deţin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotărâri conform art. 1171 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul limită până la care acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Pentru exerciţiul drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor transmite societăţii şi copia actului de identitate al acţionarului persoana fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimaţie de şedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoana juridică.

În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se vă întruni, la a doua convocare, la data de 20.02.2015 ora 11 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

SC MACOFIL SA

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Zamfir Simona Ioana

Vizualizări: 61

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: