ANUNȚ PUBLIC

 "SC BM ACRIB WASA SRL. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea 4520 -întreținerea și repararea autovehiculelor  ce se desfăşoară în Comuna Turburea , sat Turburea , nr.120.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM GORJ, str. Unirii, nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj până la data de 06.10.2023.


ANUNȚ

 Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Lelești, Județul Gorj, cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr.1, județul Gorj, anunță organizarea licitației publice deschise având ca obiect constituirea prin licitație publică a unui drept de superficie cu titlu oneros asupra imobilului-teren în suprafață de 70.000 mp, neproductiv, cu număr cadastral 25852, înscris în cartea funciară 35852 - Lelești, imobil ce aparține domeniului privat al comunei Lelești situat în intravilanul satului Lelești, comuna Lelești, județul Gorj, tarla 3-4, parcela nr 100, în scopul construirii ”Parc fotovoltaic producere energie electrică din surse regenerabile”.

Durata superficiei este de 28 ani, începând de la data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depășească 99 de ani. La împlinirea termenului de 28 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu posibilitatea de prelungire,potrivit art.694 Cod civil -Legea nr.287/2009 cu reanalizarea condițiilor contractuale.

Prețul de pornire la licitație pentru constituirea dreptului de superficie este de      6635 lei/ha/an.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 2% din prețul de pornire la licitație, ce se va achita în lei la cursul oficial de schimb leu/euro.

Taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Documentele privind organizarea licitației se pot obține, contra sumei de 100 lei, de la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj.

Documentația de licitație se poate achiziționa până la data de 02.10.2023, ora 1400.

Documentația de licitație achiziționată în ziua desfășurării licitației este nulă de drept și nu permite celui care a achiziționat-o să participe la licitație. 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2023, ora 1400.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 09.10.2023, ora 1000.

Licitația se va desfășura la data de 09.10.2023, ora 1200 la sediul Primăriei comunei Lelești (sala de ședințe) din comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr.1, județul Gorj.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr.34, județul Gorj, cod poştal 210132, telefon: 0253212666,  fax: 0353419114, e-mail: [email protected].


DECESE

Colectivul Direcției de Sănătate de Publică Gorj, departamentul economic, este alături de colegul lor, Trocan Narcis-Sorin, economist la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la greaua pierdere pricinuită de decesului tatălui său, după o lungă și grea suferință, Trocan Matei, colonel (r), șef de stat major ,,Vânătorii de munte-Jiul’’, Batalionul 39. Sincere condoleanțe!

..................

Dobrescu Tatiana (Trocan Puica) anunță decesul fratelui ei, colonelul (r) Trocan Matei, după o grea suferință. Corpul neînsuflețit este depus la domiciliul din mun. Târgu Jiu, str. Ana Ipătescu, nr.115. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 2 septembrie 2023, la Cimitirul Municipal. Dumnezeu să-l odihnească!


Comunicat de presă


Comunicat de presă


Comunicat de presă


Comunicat de presă


Pierdere

Pierdut adeverinta electrician autorizat ANRE, titular PISC FLORIN ADRIAN, gradul II A+II B, nr. autorizatie 201814289, nr. registru 72849, valabil pana la 16.11.2023. 


ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI TURBUREA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Impădurire terenuri agricole Turburea propus a fi amplasat în Turburea- extravilan, județul Gorj.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 și la sediul din Turburea, sat Turburea, județul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


COMUNICAT DE PRESĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj 

Contract POCU:  POCU/303/5/2/129724

Beneficiar: Comuna Bustuchin

 

Comunicat de presă
 

 

Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj

 

Comuna Bustuchin, în parteneriat cu Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, deruleaza in prezent proiectul cu titlul: “ Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj”.

Miercuri , 19 iulie 2023 , ora 12.00, la Centrul POCU din localitatea Bustuchin  (Sala de sport din comuna) va avea loc Conferinata de incheiere a proiectului.

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Contract POCU:  POCU/303/5/2/129724, Cod MySMIS: :129724.

Durata de implementare a proiectului :  36 de luni  in perioada 22 iulie 2020 – 21 iulie 2023 .

Valoarea totală a proiectului :  4.241.226,05 lei.

Obiectivul general al proiectului este : promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin oferirea de servicii socio – medicale integrate, masuri de ocupare si dezvoltarea antreprenoriatului in randul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Bustuchin, judetul Gorj.

Rezultate așteptate:

- 260 persoane din comuna Bustuchin, județul Gorj au beneficiat de servicii socio-medicale integrate, pentru :  

·      persoane varstnice 

- consiliere si terapie psihosociala - 60 persoane 

-servicii de ingrijire ( casnica) la domiciliu—60 persoane

- servicii medicale (fizioterapie) - 60 persoane  

-servicii medicale (evaluarea starii de sanatate, vitaminizari) -90 persoane

-campanii cu privire la combaterea discriminarii si activitati de mediu-60 persoane

·      copii

- terapie prin inot(cursuri de inot, aqvaterapie)- 70 beneficiari 

- servicii medicale (hidroterapie si kinetoterapie) —70 beneficiari

-educatie pentru sanatate-70 beneficiari

-campanii cu privire la combaterea discriminarii si activitati de mediu-70 beneficiari

·      tineri si adulti 

- servicii de socioterapie (socializare şi petrecere a timpului liber prin ateliere de lucru:şah, rummy, vizionare programe TV, lecturare presă şi cărţi, discuţii tematice  ), activităţi culturale de sarbatorile religioase, consiliere socială , consliere pshilogica

-cursuri de formare profesionala (  ingrijitor la domiciliu , ospatari, fochisti, electricieni, instalatori apa-canal,  lacatusi constructii metalice) - 130 persoane

-cursuri de antreprenoriat- 40 persoane

-infiintarea (consiliere , consultanta si mentorat pentru afaceri, subventionare de intreprinderi cu profil nonagricol ) —10 persoane

 

 

Date de contact:

Comuna Bustuchin, sat Bustuchin, județul Gorj, cod poștal 217115, telefon/fax: 0253475156, 0745372355, e_mail: p[email protected], web-site: www.primariabustuchin.ro.

Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, Str. Amaradia, nr. 30, , județul Dolj, cod poștal 200157, telefon/fax: 0351413440, 0351413441, e_mail: [email protected], web-site: www.icarmed.ro.

 

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”


ANUNȚ CONCURS

U.A.T. Comuna Polovragi prin Consiliul Local Polovragi organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din comuna Polovragi, str. Drumul lui Burebista nr. 128, județul Gorj, procedura de evaluare/selecție a candidaților pentru 1 (una) funcție de administrator al Societății POLOVRAGII SRL.
Procedura de evaluare/selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului. Obiectivele urmarite in cadrul   procedurii de evaluare si selectie a candidatilor sunt: imbunatatirea performantelor intreprinderii  prin  angajarea  celor  mai  competente  persoane capabile sa indeplineasca  atributiile functiei   in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

Potrivit Actului constitutiv al Societății, administrarea este asigurata de 1 (un) administrator, având puteri depline de reprezentare și administrare a Societății.

Candidații pentru funcția de administratori trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență  absolvite  cu diplomă  de  licență  sau  echivalent (pentru  sistemul  de  studii  Bologna  acestea  vor  fi completate  cu  studiile  de  masterat  conform  prevederilor  legale  in  domeniu).  In cazul in care candidatii au absolvit institutii de invatamant din strainatate, acestia vor face dovada recunoasterii diplomelor respectivede catre statul roman. 

b)  Să aiba cetatenie romana sau a unui alt stat membru al UE si domiciliul stabil  in Romania.

c) Sa nu aiba antecedente penale.

d) Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare nevoilor exercitarii functiei, certificată conform legii

e) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu

f) Sa cunoasca limba romana scris si citit

g) Să nu fie incompatibil cu funcția respectivă – potrivit legii

h) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
i) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
j) Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
k) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

 

Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:


a) formularul de înscriere (Formularul nr. 1);
b) Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

e) certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat).
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
h) declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege, conform Formularului nr. 2 anexat;
i) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 3 anexat;
j) declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi, conform Formularului nr. 4 anexat.

k) Un scurt proiect de plan de management conform profilului functiei. 

(Anexele pot fi descărcate de pe site-ul comunei Polovragi https://comunapolovragi.ro)

Actele in copie vor fi certificate “conform cu originalul” de către Secretarul Comisiei de evaluare/selecție.

Dosarele de candidatura se vor depune la sediul Primăriei Polovragi din comuna Polovragi, sat Polovragi, strada Drumul lui Burebista nr. 128, județul Gorj, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de selectie, respectiv până la data de 16 august 2023, orele 16:00. (termenul se calculează avându-se în vedere inclusv ziua când a început și ziua când s-a sfârșit). Fiecare dosar depus  va  primi  un  numar  de  inregistrare  cu  data  si  ora  depunerii. Depunerile se fac de  luni  pana  vineri,  in  intervalul  08.00 –16.00,  insotite  de  o  cerere de inregistrare a candidaturii in 2 exemplare. Pe fiecare dosar de candidatură se va mentiona textul scris “Candidatura pentru functia de administrator al POLOVRAGII SRL”, numele  si  prenumele candidatului, domiciliul, numar de telefon de contact, adresa de e-mail pentru corespondenta. 

Procedura de selecție conform OUG nr. 109/2011:

Selectia si evaluarea va parcurge urmatoarele 3 etape succesive:

1. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si eligibilitatii candidatilor; evaluarea  proiectului  de  plan  de  management  (oferta  de  management).  Rezultatul evaluarii va fi “Admis” sau “Respins”. 

Verificarea, evaluarea si selectia dosarelor se va realiza in termen de 1 (una) zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Rezultatele evaluarii dosarelor se va publica la sediul comunei Polovragi și pe site-ul https://comunapolovragi.ro in termen de 24 de ore de la incheierea acestei etape. 

Rezultatele evaluării selecției dosarelor vor fi postate si pe site-ul comunei și afișate la sediul acesteia. Eventualele contestatii se vor depune in scris la sediul primăriei Polovragi in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor. Proba scrisă se va tine în următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului de contestații. Candidații pot renunța în scris la contastații, iar în acest caz, proba scrisă se va susține de îndată.

2. Sustinerea  unei  probe  de  verificare  a  cunostintelor  sub  forma  unui  test  scris,  tip  grila cu 30 de intrebari, de catre candidatii admisi la verificarea și evaluarea dosarelor, cu intrebari din domeniul managementului  si  din  bibliografia  indicate  mai  jos.  Candidatii trebuie sa indice variante de raspuns corecte la cel putin 21 de intrebari  pentru  a  lua  nota  7  si  a  se califica  la  proba  urmatoare.  Rezultatul testului va fi “Admis” (pentru  cei  care  au obtinut minim nota 7) sau “Respins” (pentru cei care nu au obtinut minim nota 7). 

Candidatii declarati admisi la testul scris  vor  fi  programati  la  interviu  in ordine  alfabetica,  fiecare  urmand  sa  aiba  la  dispozitie  maxim 20  de  minute  pentru  aceasta. Programarea se va afișa pe site-ul comunei https://comunapolovragi.ro, precum și la sediul Primăriei Polovragi. Rezultatele probei scrise vor fi postate si pe site-ul comunei și afișate la sediul acesteia. Eventualele contestatii se vor depune in scris la sediul primăriei Polovragi in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor. Proba interviu se va tine în următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului de contestații. Candidații pot renunța în scris la contestații, iar în acest caz, proba interviu se va susține de îndată.

 

3. Sustinerea interviului de catre candidatii care au obținut minim  nota  7  (sapte)  la  testul scris tip grila. 

Candidatii trebuie sa obtina si la aceasta proba minim nota 7 (sapte). 

Eventualele contestatii se vor depune in scris la sediul primăriei Polovragi in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei interviu.

Oricare  concurent  poate  depune  o  contestatie cu privire  la  modul  in  care  au  fost  notate  prestatiile  proprii. Orice eventuala decalare a termenelor va fi afisata pe site in timp util. 

Punctajul final va fi media aritmetica a notelor obtinute de fiecare candidat la proba test grila si  la  cea  interviu.  Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele 2 probe este 7 (sapte). Se vor prezenta la proba interviu doar candidatii care la testul scris au luat minim nota 7 (sapte). Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament  in  ordinea descrescatoare  a  mediei  notelor  obtinute  la  cele  2  probe.  Primul clasat va fi nominalizat / propus pentru functia de administrator. 

CRITERII DE EVALUARE 

1.Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practice în domeniu

2.Capacitatea de analiza si sinteza, de comunicare și negociere

3.Creativitate si spirit de initiativă

4.Capacitate de gestionare a situatiilor de criza

5.Abilitatile de comunicare si utilizare a informatiei

6.Orientarea catre rezultate / spiritul practic 

7.Capacitatea de luare a deciziilor si de asumare a raspunderii pentru consecintele acestora

8.Capacitatea de organizare si coordonare a personalulu

Bibliografie: 

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Legea nr. 31/1990 Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a III-a Administrația publică locală.

Prezentul anunț este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare https://comunapolovragi.ro

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253476135.

 

 


CONDOLEANȚE

Colegii din cadrul Departamentului Economic al Direcției de Sănătate Publică Gorj sunt alături de doamna Ligia Argintaru la greaua pierdere pricinuită de decesul cumnatului său, Adrian Margău. Sincere condoleanțe!


Anunț de mediu


Pierdere

Declar pierduta Legitimație de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe numele Vulpenaru Iuliana Laura, eliberată de Universitatea București. Declar nula.


Anunț public

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Crasna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri- DC6A, DS32, DS26, DS11, din comuna Crasna, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Crasna, satele Dumbrăveni, Cărpiniș și Radoși, jud Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj şi la Primăria Comunei Crasna, județul Gorj în zilele de luni – vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

 

 


Anunț public privind decizia etapei de încadrare        

          Comuna Crasna, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drumuri, comuna Crasna, județul Gorj ”.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 


Anunț

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Dragoteşti, judeţul Gorj, menţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apa Jiu Craiova, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj emiterea Avizului de gospodărire pentru investiţia: Alimentare cu apă şi canalizare, comuna Dragoteşti, judeţul Gorj.

 

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la investiţia de mai sus menţionată, pot solicita informaţii de la Primăria Comunei Dragoteşti, judeţul Gorj sau de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr.99, Târgu Jiu, timp de 30 de zile, începând cu data de 28.06.2023.


ANUNȚ

     S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TÂRGU MUREȘ, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”REPARAȚIE CONDUCTĂ COLECTOARE GAZE 6 5/8 GRUP 2 PISCU, NR. INV. 11061740”, amplasat în  în comuna Stejari, judeţul Gorj.

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

        U.A.T. Comuna Crasna anunţă publicul interesat asupra depunerii  solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiectul ”Modernizare drumuri, comuna Crasna, județul Gorj ”

       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj și la sediul Primăriei  Crasna, în zilele de luni - vineri între orele 8,30 -14,00. 

        Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, municipiul Târgu Jiu.


Anunț     

 

          U.A.T. Comuna Crasna, cu sediul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, nr. 21, județul Gorj, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor la Administrația Bazinală de Apă „Jiu” - Craiova, pentru investiția: „Modernizare drumuri DC6A, DS32, DS26, DS11 din comuna Crasna, județul Gorj”,

        

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.B.A. „Jiu”, din        Mun. Craiova, B-dul. Nicolae Romanescu, nr. 54, județul Dolj.