ANUNŢ

Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu’’ Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de maestru lumini TIII din cadrul Serviciului Tehnic pe perioadă nedeterminată .

Concursul se va desfăşura la sediul Teatrului Dramatic ,, Elvira Godeanu,, Târgu Jiu din Str Victoriei nr. 36 şi va consta în următoarele probe:

• pentru maestru lumini TIII:

- proba scrisă, în data de 20 decembrie 2021, ora 14;

- proba interviu, la o dată ce va fi comunicată odată cu rezultatele probei scrise, în termenul legal de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU MAESTRU LUMINI TIII:

- studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat sau tehnice

-cunoaștere operare calculator a programului E.T.C NOMAD

-calificare light design

-vechime în specialitate, la instituții de teatru sau spectacole de 3ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu,, Târgu Jiu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv în perioada 24 noiembrie-10 decembrie 2021, ora 1300.

Condiţiile de participare şi desfăşurare a concursului, bibliografia, informaţii privind documentele necesare dosarului de concurs şi alte relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu, Compartimentul Salarizare –Personal.


ANUNŢ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: UAT Comuna Turburea , str. Gării, Nr.254, Turburea , judeţul Gorj , telefon 0253 472 383, fax 0253 472 383, email primaria_turburea@yahoo.com

• 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: organizează licitație publică conform OUG nr.57/2019 și HCL nr.64/15.11.2021 în vederea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 26,75 mp, aparţinând domeniului public al comunei Turburea , situat în incinta imobilului “ Bloc Primărie”

• 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

• 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Primăriei Comunei Turburea

• 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment secretar general UAT Comuna Turburea ,din cadrul Primăriei Turburea cu sediul în sat Turburea, str. Gării, nr. 254, județul Gorj

• 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: caietul de sarcini se obține contra cost -30 lei ce se vor achita la casieria instituției

• 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10/12/2021, ora 15.00

• 4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini

• 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20/12/2021, până la ora 10.00

• 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la Registratura Primăria Comunei Turburea din sat Turburea, strada Gării, nr. 254, judetul Gorj

• 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar

• 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20/12/2021, ora 13.00 la sediul Primăriei Turburea din sat Turburea, strada Gării, nr. 254, judetul Gorj

• 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Actiunea în justiție se poate introduce la Judecătoria Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, nr.45, Jud. Gorj , telefon: 0253 378 622, fax: 0253 378 729, e-mail: jud-tgcarbunesti@just.ro


DECES

Familia anunță plecarea la ceruri a preotului Gheorghe Stoichin, care a păstorit Biserica Valea Mare, din comuna Runcu, și apoi Biserica de la Spitalul 700, din Târgu Jiu.

Părintele Stoichin a fost hirotonit în 1974, la Mănăstirea Tismana, și a slujit în Valea Mare până în 1995. A reușit să schimbe fața bisericii și să reabiliteze lăcașul de cult și pictura. A fost publicist și profesor de Religie la Colegiul Național Spiru Haret. Din 1995, părintele a fost rânduit la Biserica de la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Aici a stat la căpătâiul bolnavilor și s-a rugat pentru ei alinându-le suferința. Aceasta a fost marea sa dorință. Să construiască o biserică în incinta spitalului, care să asigure mângâiere pacienților, medicilor și asistenților. Tuturor le-a asigurat o adevărată terapie spirituală.

Nu îl vom uita niciodată! Drum lin către împărăția cerurilor!

Inhumarea va avea loc duminica, 14.11.2021, în Targu Jiu, biserica spitalului 700.


ANUNŢ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

- 1(un) post de 1(un) post de supraveghetor muzeu, studii liceale, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

 I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice :

Pentru postul de supraveghetor muzeu, studii liceale, funcție contractuală de execuție perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii liceale

III. Etapele stabilite pentru concurs:

Pentru ocuparea postului contractual de execuție, perioadă nedeterminată, supraveghetor muzeu, studii liceale, funcție contractuală de execuție perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 29.11.2021, ora 10,00

- proba scrisă : 08.12.2021, ora 10,00

- proba interviu: 13.12.2021, ora 10,00

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada 15.11.2021 – 26.11.2021), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax 0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.


ANUNŢ

Primăria Comunei Mătăsari, județul Gorj, organizează concurs pentru ocupare post vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant, funcție publică.

Informații complete cu privire la tematică, bibliografie, studii, vechime, documente necesare, perioadă depunere dosare, se găsesc pe site-ul Primăriei Mătăsari.


PIERDERI

Societatea POLOVRAGII SRL, din comuna Polovragi, Județul Gorj, a pierdut Carte de Intervenții și Registru Special la casa de marcat DAISY COMPACT M, seria ZCM 049051/ 6000649969.


DECES

Este dureros să pierzi o fiinţă dragă. Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea lui, dar moartea a fost mai puternică şi l-a smuls dintre noi. Bunul nostru cumnat, ing. Popescu Ion (Mirel) a plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul! Il vom păstra mereu în inimile noastre! Fam. dr. Ivanov Oleg.

................

Direcția de Sănătate Publică Gorj este alături de d-na director executiv adjunct economic, Carmen Ivanov, la greaua încercare pricinuită de decesul cumnatului său, ing. Popescu Ion. Dumnezeu să-l odinească în pace, iar familiei îndurerate să-i dea mângâiere. Sincere condoleanțe!


ANUNȚ

Primăria Roșia de Amaradia, cu sediul în Comuna Roșia de Amaradia, Strada Primăverii, nr. 27, Județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roșia de Amaradia.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Roșia de Amaradia şi va consta în următoarele probe, conform calendarului următor:

- 22 noiembrie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

- 2 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

- 6 decembrie 2021, ora 10.00: interviul.

 

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

- nivelul studiilor – studii medii ;

- starea de sănătate bună, astfel încât să poată desfășura toate activitățile necesare;

- vechime în muncă – minim 3 ani;

- să dețină certificat de absolvire în specializarea Fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Roșia de Amaradia, Compartimentul Agricultură, cadastru, topografie și relații cu publicul, telefon 0253/232504.


ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: GORJ
Denumire UAT: CRASNA
Sectoare cadastrale: 0 – 267

OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 0 – 267, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Data de început a afișării: 11 noiembrie 2021

Data de sfârșit a afișării: 10 ianuarie 2022

Adresa locului afișării publice: sediul CĂMINULUI CULTURAL SAT CĂRPINIȘ, COMUNA
CRASNA

Repere pentru identificarea locației: lângă PRIMĂRIA COMUNEI CRASNA

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Căminului
Cultural din satul Cărpiniș, comuna CRASNA și pe site-ul ANCPI.


Concurs

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Denumirea postului: consilier cadastru debutant, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre și cadastru;

- vechime în specialitate: nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 26.11.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 06.12.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 18.11.2021, ora 16.30, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/ 0253215893.


DECES

Cu profundă tristeţe şi nemărginită durere, familia si prietenii anunţă pierderea celui care a fost un bun şi deosebit soţ, tată şi prieten, Marius Ghimisi. Slujba religioasă de înmormântare va avea loc joi, 4 noiembrie 2021, la biserica cimitirului din Sambotin, comuna Schela. Dumnezeu să-l odihnească în veşnicie!


Concurs

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

- 1(un) post de muzeograf, studii superioare, gradul profesional II, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice:

Pentru postul de muzeograf, studii superioare, gradul profesional II, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii superioare , absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe umaniste și arte (filologie, istorie, filosofie, arte, etc.)

- vechime în muncă – minim 6 luni

III. Etapele stabilite pentru concurs:

Pentru ocuparea postului contractual de execuție, perioadă nedeterminată, de muzeograf, studii superioare, gradul profesional II la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 08.11.2021, ora 10,00

- proba scrisă : 16.11.2021, ora 10,00

- proba interviu: 23.11.2021, ora 10,00

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada 25.10.2021 – 05.11.2021), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax 0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.


ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 18 Octombrie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Terenului în suprafaţă de 30.000 mp.,” situat în extravilanul localității Mătăsari, tarlaua 35, parcela 2016/1, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

Obiectul concesiunii este reprezentat de terenul în suprafaţă de 30.000 mp., situat în extravilanul localităţii Mătăsari, înscris în Cartea Funciară nr.39146 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39146, ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr.31 din 26.08.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – număr de tel. 0748230707

Informații privind ofertele:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:30 Septembrie 2021, ora 16:00.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 15 Octombrie 2021, ora 16:00 .

Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 18 Octombrie 2021, ora 10.00.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primar, Gașpăr Gheorghe


ANGAJARE

Societate comerciala angajează urgent personal: cameristă – servicii curățenie; ospătar, administrator pensiune, bar și restaurant. Se oferă condiții deosebite (cazare, masă, salariu atractiv, bonusuri). Relații la tel. 0744.703.052.

 


Anunț licitație

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în procedura falimentului, respectiv:

TEAM TG GUARD SRL, dosar nr. 5206/95/2015 – Tribunalul Gorj: licitație publică cu strigare începând cu data de 23.08.2021, ora 10 și în continuare săptămânal, în fiecare zi de luni, ora 10, pornind de la prețurile reduse cu 60% față de valoarea de evaluare, pentru următoarele bunuri:

1.Mijloace de transport: Peugeot Partner GJ 11 TMG – 2147,20 lei; Dacia Logan GJ 10 TMG – 1127,60 lei; Nissan GJ 55 TMG – 3288,80 lei; Logan GPL 1,4 MPI GJ 08 TMG – 1320 lei;

2.Obiecte de inventar: Generator electric – 594 lei; Calculator + monitor – 12 lei; Hol Nebolo – 470 lei; PC Intel Cuore 2 Duo – 140 lei; Panou PVC - litere volumetrice – 246,40 lei.

SUIDARIU COM SRL, dosar nr. 76/95/2019 - Tribunalul Gorj: licitații publice cu strigare, individual pe repere, începând cu data de 25.08.2021, ora 13 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de miercuri ora 13, pornind de la prețurile reduse cu 40% față de valoarea de evaluare, pentru urmatoarele bunuri: Buton ciupercă - 34 buc. – 673,20 lei; Centură complexă – 3 buc. – 1486,80 lei; Centură complexă – 3 buc. – 1380,60 lei; Cheie dinamometrică – 3 buc. – 954 lei; Colțare parchet set – 80 buc. - 192 lei; Cutie limitator – 30 buc. – 828 lei; Cutie limitator – 9 buc. – 248,40 lei; Cutie limitator – 21 buc. – 579,60 lei; Expresor cafea Melita – 1 buc. – 235,20 lei; MET 13 – 4 buc. - 96 lei; Piatră de rectificat – 4 buc. – 422,40 lei; Releu ampermetru – 12 buc. – 1022,40 lei; Releu ampermetru - 7 buc. – 793,80 lei; Releu – 18 buc. – 507,60 lei; Releu – 10 buc. – 618 lei; Releu – 15 buc. – 927 lei; Releu RC – 16 buc. – 988,80 lei; Releu RC2 – 14 buc. – 865,20 lei; Releu – 15 buc. – 927 lei; Releu - 15 buc.– 927 lei; Șnur uscat grafitat – 8 kg. – 480 lei; Releu RC2 - 6 buc.– 370,80 lei; Șnur azbest - 39,5 kg.– 1801,20 lei.

SEROP SRL, dosar nr. 1160/95/2019 - Tribunalul Gorj: licitații publice cu strigare, individual, începând cu data de 26.08.2021, ora 14 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de joi ora 14, pornind de la prețurile de evaluare, pentru urmatoarele bunuri: Demolator electric Makita 1900 W – 2404 lei; Demolator electric Makita – 1030 lei; Invertor sudură KITin 190 – 1553 lei; Invertor sudură GE 145w – 315 lei; Schelă metalică(aluminiu, formată din 8 laterale cu h 2 m, 4 laterale cu h la 1m, 4 picioare cu role, 2 contrafise, 22 elemenți prindere și 3 panouri pentru podea) - 6953 lei; Schelă metalică(aluminiu, formată din 4 laterale cu h 2 m, 2 laterale cu h la 1m, 4 picioare cu role, 2 contrafise, 6 elemenți prindere și 1 panou pentru podea) - 2910 lei; Set format din Polidisc + masina de gaurit – 2782 lei, Bormasina Einhell 650w – 76 lei.

INTUITIA IMPEX SRL - dosar nr. 2882/95/2019, Tribunalului Gorj. Licitație publică cu strigare incepând cu data de 30.08.2021 ora 13 si in continuare in fiecare zi de luni ora 13,00, la prețul diminuat cu 30% față de valoarea de evaluare pentru autoturism VOLKSWAGEN BORA, nr inmatriculare GJ 11 BOH, an de fabricație 2003, diesel 1,9 - Prețul de pornire este de 6.000 lei, exclusiv TVA.

GRUP RINASCENTI MFV SRL–Dosar nr 1103/95/2017 – Tribunalul Gorj. Licitatie pujblică cu strigare, începând cu data de 26.08.2021, ora 12 si în continuare in fiecare zi de joi, ora 12, la prețurile reduse cu 90 % fata de valoarea de evaluare, pentru: Lotul I - Mărfuri reprezentate de încălțăminte de damă si bărbați - 656 perechi din care 48 de perechi cu mici defecte – 18624,80 lei (în bloc). Lotul II - Mărfuri reprezentate de încălțăminte de damă si bărbați, 52 perechi – 4539,10 lei - (pantofi, sandale, papuci, ghete, cizme, etc.) (listele pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar). Firmă luminoasă (10 litere volumetrice) - 22 lei.

Prețurile nu conțin TVA.

Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul administratorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.


ANUNŢ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Denumirea postului: asistent registrator principal gradul II, post contractual vacant, de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu-Jiu al Serviciului Publicitate Imobiliară - venituri proprii.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul/specializarea drept;

- vechime în specialitate: minim 6 luni;

- operare și prelucrare aplicații PC.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 10.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 15.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 02.09.2021, ora 16.30, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893.


Anunț CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Denumirea postului: consilier cadastru debutant, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 06.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 09.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 27.08.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

2. Denumirea postului: consilier cadastru gradul I, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 06.09.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 09.09.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 27.08.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893.


ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 06 Septembrie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Punctului termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari, pe terenul în suprafață de 200 mp, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

  Obiectul concesiunii este reprezentat de imobilul denumit ,,Punctul termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari pe terenul în suprafață de 200 mp, înscris în Cartea Funciară nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117 ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

  Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr. 25 din 29.07.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

  Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

 

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – nr de tel. 0748230707

- Informații privind ofertele:

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23 August 2021.

  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

  Data limită pentru depunerea ofertelor este 03 Septembrie 2021, ora 16.00.

  Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

  Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 06 Septembrie, ora 10.00.

  Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 


ANUNT

 I) Consiliul Local Motru, cu sediul în Municipiul Motru, Bulevardul Gării, nr.1, Judeţul Gorj, în baza O.U.G. nr. 68/2008, a H.C.L. nr. 24/ 28. 02. 2019 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a camerei 78, etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru, proprietate privată a Municipiului Motru, vinde spaţiul camerei 78, etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru. Vânzarea se va face prin licitaţie publică cu strigare, pentru activitate medicală sau conexă actului medical.

  II) Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului Local Motru, din Bulevardul Gării nr.1, Municipiul Motru, Judeţul Gorj, ora 1100, în data de 02. 08. 2021.

  III) Persoana de contact este d-nul Alupoai Valentin - Şef Serviciu CSPLPPM, telefon 0253/410560, interior 112 .

  IV) Documentele necesare pentru participarea la licitaţie sunt :

  A) pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

e) declaraţie pe propria raspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008;

f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

  B) pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

  a) copie de pe actul de identitate;

 b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă ca are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora ;

 c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent ;

 d) declaraţie pe propria raspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008.

V) Ofertanţii depun documentele de mai sus într-un plic sigilat la secretariatul Primariei Motru pe care vor scrie „ Pentru licitaţia din data de 02 august 2021”, până cel târziu 30 iulie 2021, ora 1600.

VI) Garanţia de participare la licitaţie, conform O.U.G. nr. 68/2008, este de 1000 lei.

VII) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei.

VIII) Contravaloarea Caietului de sarcini este de 30 lei.

IX) Preţul de pornire la licitaţie este cel stabilit de evaluator, respectiv:

  - 6312 euro, echivalent 30.769 lei la data evaluării

X) Primul pas de pornire al licitaţiei este de 40 lei/ m2, transformati în euro, la cursul din ziua licitaţiei, iar următorii paşi sunt din 10 lei/m2 în 10 lei/m2, pâna la adjudecarea spaţiului, conform H.C.L. nr. 42/29.04.2010.

XI) Conform H.C.L. nr. 42 din 29.04.2010, spaţiul poate fi achitat în 12 rate lunare, dacă nu sunt oferte de cumpărare a spaţiului cu plata integrală.

XII) Prezenţa ofertanţilor la licitaţie este obligatorie.

 


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp; 3. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 4. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp; 5. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp; 6. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/07/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/07/2021, orele 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29/07/2021, orele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02/07/2021.