Anunturi de mediu

TROACĂ IONIȚĂ anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Construire pensiune agroturistică - comuna Padeș, Sat Cerna Sat“ și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, zilnic între orele 09.00 - 15.00, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.


Anunt UAT Tismana

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sector cadastral nr.: 112

OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 112, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              22 martie 2019

Data de sfârșit a afișării:                    21 mai 2019

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județul Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/


PIERDERI

OCHIAN COM SRL, având J18/281/1993, CUI 3640500, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Comuna Prigoria, Sat Dobrana, jud. Gorj, având nr. 24019 din 02.06.2008 și certificat de înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj având seria B nr. 1488316. Se declară nule.

NODOMA SRL, J18/362/1995, CUI - 7296435, cu sediul social in Comuna Plopșoru, Sat Ceplea,Jud. Gorj, declara pierdut Certificat de Inregistrare, B1490305, emis pe data de 11.09.2008 de catre ORC Gorj si Certificat constatator pentru sediu social cu numarul 34073 emis pe data de 27.08.2009 de catre ORC, Gorj. Se declară nule.  


OFERTĂ AVANTAJOASĂ DE ANGAJARE ÎN GERMANIA !!!!


ANUNȚ

Primăria orașului Târgu Cărbunești, cu sediul în localitatea Tg. Cărbunești, nr. 41, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de mediator sanitar (1 post), în data de 29.03.2019, ora 10.30 - proba scrisă, și în data de 02.04.2019, ora 11.00, interviul.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii, cursuri absolvite de mediator sanitar sau cursuri absolvite de asistent medical;

- recomandarea liderilor comunității rrome județene;

- vechime în muncă minimum 3 ani;

- vechime în specialitatea studiilor 1 an.

Bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul instituției. Dosarele de concurs se depun până pe 21.03.2019, ora 16.00.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Tg Cărbunești - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, tel. 0253-378.603, int. 112.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC APRILIA SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală (depozit, producție, birouri), anexă, împrejmuire“, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Narciselor, FN, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţui pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


ANUNT

Orasul Novaci cu sediul in orasul Novaci, str. Parangului, nr. 79, judetul Gorj, cod fiscal 4666126, in calitate de proprietar, inchiriaza, prin licitatie publica deschisa un spatiu cu destinatia magazie in suprafata de 15 mp, situat in orasul Novaci, str. Eroilor – Piata Centrala, aflat in domeniul public al orasului Novaci.

Procedura si criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este prin licitatie publica deschisa cu oferte in plic sigilat, urmat de licitatie cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.

Cerinte : conform caietului de sarcini.

Durata inchirierii : 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

Pretul de pornire la licitatie este de 2,88 euro/mp/luna.

Valoarea garantiei de participare la licitatie este de 100 lei si se constituie in numerar la casieria Primariei orasului Novaci.

Perioada de valabilitate a ofertei: MINIM 30 zile

Ofertele, semnate si stampilate se vor depuse la sediul Primariei orasului Novaci, str. Parangului, nr. 79, judetul Gorj, conform caietului de sarcini.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 08.04.2019, ora 10,00.

Data si ora deschiderii ofertelor: 08.04.2019, ora 11,00, la sediul Casei de Cultura Novaci.

Documentatia se poate obtine de la sediul Primariei orasului Novaci, compartiment secretariat sau de site-ul institutiei: www.primarianovaci.ro


PIERDERI

SC MITDUM TRANS SRL, având J18/449/2005, CUI 17660664, pierdut certificat constatator pentru activități la terți conform declarației model 2 nr. 21642 din 03.06.2005. Se declară nul.

ASOS PROJECT SRL, având J18/860/2017, CUI 38041865, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Municipiul Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr. 29, Ap. 2, jud. Gorj, având nr. 38269 din 27.07.2017. Se declară nul.

Mondoacă Emilian Persoană Fizică Autorizată, având F18/503/2017, CUI 38121476, cu sediul social în sat Bucșana, Comuna Prigoria, nr. 205, jud. Gorj, pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3536962 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj. Se declară nul.

Bărbulescu Cătălin-Marius Persoană Fizică Autorizată, având F18/1120/2012, CUI 30531195, pierdut certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Bibulești, Comuna Dănciulești, nr. 96, jud. Gorj, având nr. 517210 din 07.08.2012. Se declară nul.


Anunturi de mediu

TROACĂ IONIȚĂ anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Construire pensiune agroturistică - comuna Padeș, Sat Cerna Sat“ și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, zilnic între orele 09.00 - 15.00, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.


ANUNŢ

Școala Gimnazială Sîmbotin, cu sediul în localitatea Schela, sat Sîmbotin, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, de Administrator financiar (contabil) 0,5 normă Școala Gimnazială Sîmbotin + 0,5 normă Școala Gimnazială ”Grigore Geamănu” Turcinești, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 28.03.2019 ora 14,00,

- Proba interviu în data de 29.03.2019, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

- vechime: minim 3 ani în contabilitate bugetară;

- sociabil, comunicativ, abilitati de munca in echipa;

- operare PC: Edusal, Excel, Word, Internet;

- orice curs de perfecționare în domeniu reprezintă un avantaj.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Sîmbotin, din com. Schela, sat Sîmbotin, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Sîmbotin, din com. Schela, sat Sîmbotin, jud. Gorj.

Persoană de contact: Calotă Laurențiu-Cătălin telefon: 0253226737; 0760820720, fax: 0253226737, E-mail: [email protected]

Director, Prof. Dănășel Gheorghe-Constantin


Anunturi de mediu

SC BORIS FUNGHI SRL, cu sediul în com. Câlnic, sat Câlnic, jud. Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților de Prelucrarea și conservarea frunctelor și legumelor - CAEN 1039, pe amplasamentul din com. Câlnic, sat Câlnic, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel. 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]


PIERDERI

ART-RAFY DEMO SRL, având J18/152/2009, CUI 25241110, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Sat Ceauru, nr. 320, Comuna Bălești, jud. Gorj, având nr. 9725 din 04.03.2009. Se declară nul.

ALDEEASPORTY SRL, având J18/171/2018, CUI 38885627, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Municipiul Târgu Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 70, Etaj 1, Județul Gorj (punct de lucru), având nr. 4521 din 20.02.2018. Se declară nul.

MAGFOREST SRL, având CUI 23714742, J18/398/2008, cu sediul în localitatea Tismana, Oraș Tismana, nr. 525, jud. Gorj, declară pierdut următoarele acte: certificat de înregistrare seria B nr. 1207704 emis pe data de 14.04.2008 și eliberat la data de 21.04.2008; certificat constatator pentru sediul social din localitatea Tismana, Oraș Tismana, nr. 525, jud. Gorj, cu nr. 14600 din 10.04.2008 și certificat constatator pentru sediul secundar (punct de lucru) din Comuna Peștișani, Sat Boroșteni, nr. 1359, jud. Gorj, având nr. 29371 din 24.06.2008. Se declară nule.


ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

TIVIG CONSTANTIN VALENTIN, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire stație carburanți, SKID GPL, magazin mixt, iluminat exterior, parcare clienți și împrejmuire“, propus a fi amplasat în Comuna Peștișani, Sat Frâncești, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, Comuna Dănciulești, sat Hălăngești, nr. 137, tel./fax 0253.289.356, intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Serviciul de Gospodărire a Apelor Gorj, emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “Construire Poduri comuna Dănciulești, județul Gorj”.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la investiția mai sus menționată pot consulta solicitantul la adresa menționată.

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la SGA Gorj, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 99, tel. 0255-218.738, după data de 07.03.2019.


ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC BBE AUTO 85 SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare incintă, construire împrejmuire și clădire parter în vederea amenajării unui magazin alimentar și spații comerciale adiacente”, propus a fi amplasat în Comuna Bustuchin, Sat Bustuchin, jud. Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 08.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


A N U N Ț

I. Consiliul de Administrație al SCC Federalcoop Tg Jiu SC convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori asociați în data de 25.03.2019, orele 10.00, la sediul administrativ din strada 9 Mai, nr. 130, Tg Jiu, cu următoarea ordine de zi:

1.Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.

2.Raport al Cenzorului privind realitatea și legalitatea datelor înscrise în bilanțul contabil la data de 31.12.2018.

3.Prezentarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modului de repartizare a profitului la data de 31.12.2018.

4. Adoptarea BVC pe anul 2019.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea din anul 2018.

6. Diverse.

7. Aprobarea primirii, retragerii sau excluderii de membri cooperatori din Societatea Cooperativă de Consum.

II. În aceeași zi, în aceeași sală, orele 13.00, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori asociați, cu următoarea ordine de zi:

1.Ratificarea contractelor de închiriere în perioada 12.03.2018-25.03.2019.

2. Aprbarea înstrăinării de active din patrimoniul SCC Federalcoop Tg Jiu.

3. Modificarea capitalului social subscris și vărsat ca urmare a primirii, retragerii sau excluderii unor membri cooperatori.

4. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul de ședință prevăzut de Legea 1/2005, legea privind organizarea și funcționarea Cooperației de Consum din România, cele 2 (două) Adunări Generale se reconvoacă pentru data de 27.03.2019, în aceeași sală, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președinte, ec. Alexandru Frățilă


ANUNȚ licitație

Ocolul Silvic Tg. Jiu, cu sediul în municipiul Tg. Jiu, str. Lotrului, nr. 29, județul Gorj, organizează în data de 15.03.2019, ora 12.00, la sediul unității, licitație publică cu strigare de vânzare a loturilor de masă lemnoasă confiscată/abandonată.

Lista loturilor de masă lemnoasă scoase la licitație se găsește afișată la sediul Ocolului Silvic Tg. Jiu, de unde se pot obține relații suplimentare privind organizarea licitațiilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească participanții.

Documentele de înscriere la licitație se vor depune la sediul unității până la data de 14.03.2019, ora 16.30.


Anunturi de mediu

SC SERES PROD COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitățile: 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare industr, metalurgia pulberilor; 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 - Operațiuni de mecanică generală; 2591 - Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel; 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal; 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;  2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n c a ; 2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului ; 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a; 3020 - Fabricarea materialului rulant; 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 - Repararea mașinilor; 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale, ce se desfășoară în loc. Bumbești Jiu, str. Castru Vartop, nr. 2, jud. Gorj.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Gorj, str. Unirii, nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observațiile publicului se primesc în termen de 15 zile de la data apariției anunului în presă.


PIERDERI

Semenescu Alin - Valentin Întreprindere Individuală, având F18/625/2012 și CUI 29848034, cu sediul profesional în Mun. Motru, Aleea Magnoliilor, nr. 2, bl. 8, sc. 2, et. P, ap. 2, jud. Gorj, declară pierdute certificat de înregistrare seria B nr. 2547266 eliberat la data de 02.03.2012 și certificat constatator pentru sediul profesional cu nr. 503813 din 29.02.2012. Se declară nule.

 


ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA POLOVRAGI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D – 1,8 km) și 8 podețe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Taraia), 1 pe DV 4, 1 pe DV 36”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, jud. Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 8,30-14,00 şi la sediul COMUNEI POLOVRAGI, satul Polovragi, județul Gorj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, municipiul Târgu-Jiu.