Anunț CONCURS

În data de 11.02.2021, ora 10.00, Primaria comunei Ionesti, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ionesti, judetul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale afişate la sediul instituţiei.

Concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă şi interviul.

Data limită de înscriere la concurs este 29.01.2021 orele 13.00 la sediul Primariei comunei Ionesti, judetul Gorj.

Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, bibliografia de concurs şi lista cuprinzând documentele necesare la dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.

Solicitam plublicarea anuntului in ziua de 14.01.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253288505.

PRIMAR

 


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sectoarele cadastrale nr.: 107, 136 și 137

PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 107, 136 și 137, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              06.01.2021

Data de sfârșit a afișării:                    08.03.2021

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana, Județ Gorj

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Jr. Narcis Petre Remetea


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


ANUNT-CONCURS-ADMINISTRATOR-DE-PATRIMONIU

Colegiul Național „Tudor Arghezi”, Tg. Cărbunești, Județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator de patrimoniu, debutant, conform următorului calendar:

- Depunerea dosarelor: 13.01.2021-26.01.2021, ora 09.00, la sediul instituției;

- Proba scrisă - 04.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției

- Proba de interviu și proba practică de calculator - 08.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea postului, conform legislației în vigoare;

- cunoștințe de operare pe calculator atestate prin adeverinţă/certificat/diplomă;

- nu se solicită vechime

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare și metodologia organizării și desfășurării concursului se găsesc la sediul Colegiului Național „Tudor Arghezi”, pe site-ul www.cntarghezigj.ro sau se pot obține la telefon 0253378354, email: cntarghezi@yahoo.com.


A N U N Ţ

Primăria Comunei Turcinești cu sediul în Comuna Turcinești, sat Turcinești, str.Grigore Geamănu , nr. 288, Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești astfel :

Inspector, Clasa a I-a, grad profesional asistent, aflat în Compartimentul Urbanism, Cadastru, Agricultura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești;

 Conditii de ocupare a postului:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min.1 an.

Data desfasurarii concursului:

- Proba scrisa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 11.01.2021, ora 10.00;

- Interviul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 14.01.2021, ora 10,00.          

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Turcinești în perioada 22.12.2020 – 29.12.2020 inclusiv

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253/226549 . Persoană de contact: Balan Tabita - inspector, telefon: 0751285440, e-mail: office@turcinesti.ro.

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA GODINESTI

COMUNA GODINESTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA GODINEȘTI, JUDETUL GORJ” propus a fi amplasat în comuna Godinesti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj, Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 şi la sediul Primariei Comunei Godinesti în zilele de luni - vineri, între orele 08.00 -16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj, Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76


ANUNȚ Primăria Roșia de Amaradia

Primăria Roșia de Amaradia, cu sediul în Comuna Roșia de Amaradia, Strada Primăverii, nr. 27, Județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Îngrijitor curățenie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roșia de Amaradia.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Roșia de Amaradia şi va consta în următoarele probe, conform calendarului următor :

o 3 decembrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;

o 14 decembrie 2020, ora 14.00: interviul.

 

2. Condiţii specifice de ocupare a postului:

- nivelul studiilor – studii generale;

- starea de sănătate bună, astfel încât să poată desfășura toate activitățile necesare la efectuarea curățeniei (lucru la înălțime, manipulare obiecte grele);

- vechime în muncă – minim 1 an;

- să dețină certificat de absolvire în specializarea Fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Roșia de Amaradia, Compartimentul Agricultură, cadastru, topografie și relații cu publicul, telefon 0253/232504.


ANUNT Primăria Comunei Turcinești

Primăria Comunei Turcinești cu sediul în Comuna Turcinești, sat Turcinești, str.Grigore Geamănu , nr. 288, Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești astfel :

1. Inspector, Clasa a I-a, grad profesional asistent, aflat în Compartimentul Urbanism, Cadastru, Agricultura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești;

Conditii de ocupare a postului:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: min.1 an.

Data desfasuraii concursului :

- Proba scrisa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 07.12.2020, ora 10.00;

- Interviul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 10.12.2020, ora 10,00.          

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei Primăriei Turcinești in perioada 11.11.2020 – 18.11.2020 inclusiv.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253/226549 . Persoană de contact: Balan Tabita - inspector, telefon: 0751285440, e-mail: office@turcinesti.ro.


Primăria Polovragi, anunț concesiuni

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35721, Carte Funciară UAT Polovragi: 35721, suprafața intabulată: 594 mp, valoarea minimă a redevenței: 356,40 euro/an; 2. Număr cadastral: 35722, Carte Funciară UAT Polovragi: 35722, suprafața intabulată: 510 mp, valoarea minimă a redevenței: 306,00 euro/an; 3. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp, valoarea minimă a redevenței: 339,60 euro/an; 4. Număr cadastral: 35728, Carte Funciară UAT Polovragi: 35728, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 5. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 6. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 7. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 8. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 9. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 10. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 11. Număr cadastral: 35737, Carte Funciară UAT Polovragi: 35737, suprafața intabulată: 800 mp, valoarea minimă a redevenței: 480,00 euro/an; 12. Număr cadastral: 35733, Carte Funciară UAT Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 13. Număr cadastral: 35736, Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 14. Număr cadastral: 35735, Carte Funciară UAT Polovragi: 35735, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 15. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 16. Număr cadastral: 35727, Carte Funciară UAT Polovragi: 35727, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 17. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp, valoarea minimă a redevenței: 289,80 euro/an; 18. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 19. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 20. Număr cadastral: 35157, Carte Funciară UAT Polovragi: 35157, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 21. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă a redevenței: 174,60 euro/an; 22. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp, valoarea minimă a redevenței: 274,20 euro/an; 23. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 24. Număr cadastral: 35706, Carte Funciară UAT Polovragi: 35706, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 25. Număr cadastral: 35707, Carte Funciară UAT Polovragi: 35707, suprafața intabulată: 344 mp, valoarea minimă a redevenței: 206,40 euro/an; 26. Număr cadastral: 35713, Carte Funciară UAT Polovragi: 35713, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 27. Număr cadastral: 35712, Carte Funciară UAT olovragi: 35712, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 28. Număr cadastral: 35711, Carte Funciară UAT Polovragi: 35711, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 29. Număr cadastral: 35710, Carte Funciară UAT Polovragi: 35710, suprafața intabulată: 677 mp, valoarea minimă a redevenței: 406,20 euro/an; 30. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 31. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp, valoarea minimă a redevenței: 243,60 euro/an; 32. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp, valoarea minimă a redevenței: 258,60 euro/an; 33. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 34. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 35. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 36. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 37. Număr cadastral: 35703, Carte Funciară UAT Polovragi: 35703, suprafața intabulată: 1250 mp, valoarea minimă a redevenței: 750,00 euro/an; 38. Număr cadastral: 35704, Carte Funciară UAT Polovragi: 35704, suprafața intabulată: 1238 mp, valoarea minimă a redevenței: 742,80 euro/an; 39. Număr cadastral: 35705, Carte Funciară UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 40. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 41. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 42. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 43. Număr cadastral: 35207, Carte Funciară UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată: 401 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,60 euro/an.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/11/2020, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/12/2020, orele 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/12/2020, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/11/2020


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sectoarele cadastrale nr.: 45, 47 și 122

PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 45, 47 și 122, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              17.11.2020

Data de sfârșit a afișării:                    18.01.2021

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana, Județ Gorj

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Narcis Petre REMETEA


ANUNȚ

Primăria Comunei Crușeț cu sediul în comuna Crușeț, str. Principală, nr.214, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul compartimentului administratie publică, juridic, resurse umane și agricultură

Condiții de ocupare a postului:

a) Studii superioare absolvite cu diploma în domeniul cadastru și topografie

b) vechime în specialitate: minimum 6 luni;

Data desfășurării concursului:

- proba scrisă în data de 24.11.2020, ora 10:00

- interviul în data de 26.11.2020, ora 10:00

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Crușet, în perioada 02.11.2020 – 17.11.2020, ora 12.00

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact :

Nicola Alexandru – secretar comisie, telefon: 0253/283067

PRIMAR,

Godeanu Teodor


Anunț CONCURS

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu sediul în str. Geneva nr. 8, Tg-Jiu, jud.Gorj, organizează concurs pentru ocuparea concurs pentru ocuparea a 3 (trei) funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, vacante, după cum urmează:

 

- 1 (un) post de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- 2 (două) posturi de supraveghetor, studii generale sau medii, funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, telefon 0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com ; www.muzeulgorjului.ro

 


ANUNT LICITATIE

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, judeţul Gorj, administrator judiciar al debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A.-in reorganizare iudiciara, in judicial reorganization, en redressement, cu sediul social în Târgu Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 42, jud. Gorj, numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1248/95/2018, vinde prin licitaţie publică, în bloc, începând cu data de 05.11.2020 ora 14,00 si în continuare în fiecare zi de joi, ora 14,00, pornind de la valoarea stabilită prin Raportul de evaluare, bunurile imobile ale debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A., situate în Târgu Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 42, jud. Gorj, respectiv construcţiile cu nr. cadastrale 1109-C1 şi 1109-C2, intabulate în CF nr. 49095-C1 și 49095-C2 a Mun. Târgu Jiu, cu următoarele caracteristici:

-Construcția cu nr. cad. 1109-C1 - Clădire direcție Corp A cu regim de înălțime P+M(sediu administrativ), suprafață construită desfășurată - 542 mp;

-Construcția cu nr. cad. 1109-C2 - Clădire direcție Corp B cu regim de înălțime Parter(anexă – laboratoare și birouri) – suprafață constrită desfășurată - 235 mp.

Construcțiile imobile scoase la vânzare sunt amplasate în vecinătatea Pieței Centrale, iar terenul aferent acestora este în suprafață de 2109 mp(care include și parcarea auto) cu o deschidere de 25 m la str. 14 Octombrie.

Precizăm faptul că terenul în suprafață de 2109 mp, aferent celor două construcţii cu nr. cadastrale 1109-C1 şi 1109-C2 scoase la vânzare, nu face obiectul vânzării și este concesionat de la Municipiul Târgu Jiu, conform Contract de concesionare nr. 9191/01.02.2011.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.388.216 lei, exclusiv TVA, conform Raportului de evaluare și aprobării adunării creditorilor din data de 07.10.2020.

Conform prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile adjudecate se vând liber de orice sarcini.

Regulamentul de vânzare se procură de la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresa: office@consultingcompany.ro. Toate persoanele care pretind un drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.” Licitaţiile se desfăşoară la sediul administratorului judiciar, conform datelor de mai sus, cu obligația participanțolor de a face dovada procurării Regulamentului de vânzare și achitării granției de participare de 10% din prețul de pornire la licitație, care este valoarea stabilită prin Raportul de evaluare.


ANUNŢ angajare

Caut femeie pentru curățenie în casă la curte! Rog seriozitate și să fiu sunată între 08.00 și 18.00. Relație la nr de tel: (0770) 151 225.


Anunț suspendare concurs

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, informează că se suspendă, până la încetarea stării de alertă, concursul din perioada 12.10.2020-15.10.2020, organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier cadastru gradul I, cu încadrare pe perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post - Biroul Avize și Recepții - Serviciului Cadastru și concursul din perioada 19.10.2020-22.10.2020 organizat pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul O.C.P.I. Gorj respectiv un post de consilier cadastru debutant, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, alocat pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară - Biroul Înregistrare Sistematică - Serviciul Cadastru și un post de consilier cadastru gradul II, cu încadrare pe perioadă nedeterminată - Biroul Avize și Recepții - Serviciului Cadastru, conform anunțului publicat în Cotidianul ”PANDURUL”, în data de 25.09.2020.

              Reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor suspendate se va efectua la o dată ulterioară, conform Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare


Angajări la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

„Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, după cum urmează:

I. 1 post de consilier cadastru debutant, post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru.

Condiții specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 22.10.2020, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 09.10.2020, ora 1400., la sediul O.C.P.I. Gorj.

 

II. 1 post de consilier cadastru gradul II, post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru.

Condiții specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 6 luni.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 1300, la sediul OCPI Gorj;

- Proba interviu: în data de 22.10.2020, ora 1300, la sediul OCPI Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 09.10.2020, ora 1400, la sediul OCPI Gorj.

 

III. 1 post de consilier cadastru gradul I, post temporar vacant, cu încadrare pe perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru.

Condiții specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 3 ani şi 6 luni.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 12.10.2020, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu: în data de 15.10.2020, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, respectiv 02.10.2020, ora 1400, la sediul O.C.P.I. Gorj.

 

              Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893”.


CONVOCATOR


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ .

Denumire UAT COMUNA RUNCU

Sectoare cadastrale: 66, 70, 71 si 130

OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 66,70, 71 si 130 , pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 31.08.2020

Data de sfârșit a afișării: 02.11.2020

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Comunei Runcu, Sat Runcu.

Repere pentru identificarea locației: Comuna Runcu, sat Runcu, Judeţul Gorj;

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Runcu

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Adi Grigore Cîmpeanu


Anunț Primăria Comunei Polovragi

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35721, Carte Funciară UAT Polovragi: 35721, suprafața intabulată: 594 mp, valoarea minimă a redevenței: 356,40 euro/an; 2. Număr cadastral: 35722, Carte Funciară UAT Polovragi: 35722, suprafața intabulată: 510 mp, valoarea minimă a redevenței: 306,00 euro/an; 3. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp, valoarea minimă a redevenței: 339,60 euro/an; 4. Număr cadastral: 35728, Carte Funciară UAT Polovragi: 35728, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 5. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 6. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 7. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 8. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 9. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 10. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 11. Număr cadastral: 35737, Carte Funciară UAT Polovragi: 35737, suprafața intabulată: 800 mp, valoarea minimă a redevenței: 480,00 euro/an; 12. Număr cadastral: 35733, Carte Funciară UAT Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 13. Număr cadastral: 35736, Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 14. Număr cadastral: 35735, Carte Funciară UAT Polovragi: 35735, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 15. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 16. Număr cadastral: 35727, Carte Funciară UAT Polovragi: 35727, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 17. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp, valoarea minimă a redevenței: 289,80 euro/an; 18. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 19. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 20. Număr cadastral: 35157, Carte Funciară UAT Polovragi: 35157, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 21. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă a redevenței: 174,60 euro/an; 22. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp, valoarea minimă a redevenței: 274,20 euro/an; 23. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 24. Număr cadastral: 35706, Carte Funciară UAT Polovragi: 35706, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 25. Număr cadastral: 35707, Carte Funciară UAT Polovragi: 35707, suprafața intabulată: 344 mp, valoarea minimă a redevenței: 206,40 euro/an; 26. Număr cadastral: 35713, Carte Funciară UAT Polovragi: 35713, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 27. Număr cadastral: 35712, Carte Funciară UAT olovragi: 35712, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 28. Număr cadastral: 35711, Carte Funciară UAT Polovragi: 35711, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 29. Număr cadastral: 35710, Carte Funciară UAT Polovragi: 35710, suprafața intabulată: 677 mp, valoarea minimă a redevenței: 406,20 euro/an; 30. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 31. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp, valoarea minimă a redevenței: 243,60 euro/an; 32. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp, valoarea minimă a redevenței: 258,60 euro/an; 33. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 34. Număr cadastral: 35708, Carte Funciară UAT Polovragi: 35708, suprafața intabulată: 411 mp, valoarea minimă a redevenței: 246,60 euro/an; 35. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 36. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 37. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 38. Număr cadastral: 35703, Carte Funciară UAT Polovragi: 35703, suprafața intabulată: 1250 mp, valoarea minimă a redevenței: 750,00 euro/an; 39. Număr cadastral: 35704, Carte Funciară UAT Polovragi: 35704, suprafața intabulată: 1238 mp, valoarea minimă a redevenței: 742,80 euro/an; 40. Număr cadastral: 35705, Carte Funciară UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 41. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 42. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 43. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 44. Număr cadastral: 35207, Carte Funciară UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată: 401 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,60 euro/an.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/07/2020, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24/07/2020, orele 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27/07/2020, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22/06/2020