CONVOCARE MNPREST SERV SA

 

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19 decembrie 2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 28 decembrie 2022, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Revocarea dnei. Drăgulescu Mădălina Maria–din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începand cu data 07.01.2023.

2.       Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începand cu data 07.01.2023.

3.       Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administratie ales.

4.       Stabilirea remuneratiei membrului Consiliului de Administratie ales, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

5.       Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales, inclusiv a anexei cuprinzând  indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați pentru anii 2022 și 2023.

6.       Mandatarea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales.

7.       Încetarea mandatului auditorului financiar KLASS ENTERPRISE SRL, CUI 37099524, nr. de ordine în Registrul Comerțului  J16/320/2017.

8.       Numirea auditorului financiar al societăţii Minprest Serv S.A. şi fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A.

9.       Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru societatea MINPREST SERV S.A., în forma aprobată prin prin Ordinul nr. 1978 din 10 octombrie 2022, Ordinul nr. 1044 din 14 octombrie 2022 și Ordinul nr. 3931 din 24 octombrie 2022 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1043 din 27 octombrie 2022.

10.    Prezentarea Raportului administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activităţii desfășurate în trimestrul III al anului 2022.

11.    Informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acţionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificarile și completarile ulterioare.

12.    Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

         În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, conform prevederilor art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcţia de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin

simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de  5 ianuarie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.     

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


ANUNȚ AUTORIZAȚIE MEDIU

UAT Comuna Turburea cu sediul în Comuna Turburea, sat Turburea, str. Principală nr.96, jud. Gorj, anunță publicul interesat că a depus la A.P.M. Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activitățiilor de colectare, depozitare și transport gunoi de grajd în cadrul Platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd pe amplasamentul din Comuna Turburea, sat Spahii, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din TG. Jiu, str. Unirii, nr.76, tel.:0253215384, fax 02553212892.

 

 


ANUNȚ CONCURS

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale  vacante, de: CONDUCATOR AUTO, în cadrul compartimentului Administrativ, Gospodarire si Intretinere din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 09.12.2022,  ora 10:00 ,

- Proba interviuîn data de 14.12.2022,  ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-       permis de conducerecategoria B, C si D;

-       absolvent scoalagimnazialasauprofesionala;

-       avizpsihologic;

-       atestat  profesionalpentruconducătorii auto care efectuează transport public de persoaneîntermen de valabilitate;

-       nu se solicitavechime in munca.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, , respectiv până la 28.11.2022ora 1600,  la sediulPrimăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: Serbu Claudiu Daniel – secretar general, tel 0736659762 sau 0253/226549.

 PRIMAR,

Jr. MODREA DUMITRU


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ TURBUREA,
cu sediul în localitatea Turburea, sat Turburea, solicită AUTORIZATIE DE MEDIU pentru ACTIVITATEA cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, în satele comunei Turburea,

OBSERVAȚIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ, CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, STR UNIRII NR. 76, telefon 0253-215384, fax 0253-212892 ÎN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA PUBLICARE.


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, situate în comuna Polovragi, sat Polovragi, punctul „Luncile Oltețului”, județul Gorj, cu destinația construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 38333, Carte Funciară UAT Polovragi: 38333, suprafața intabulată: 400 mp; 2. Număr cadastral: 38439, Carte Funciară UAT Polovragi: 38439, suprafața intabulată: 400 mp; 3. Număr cadastral: 38440 Carte Funciară UAT Polovragi: 38440, suprafața intabulată: 400 mp; 4. Număr cadastral: 38444, Carte Funciară UAT Polovragi: 38444, suprafața intabulată: 399 mp; 5. Număr cadastral: 38446, Carte Funciară UAT Polovragi: 38446, suprafața intabulată: 400 mp; 6. Nr.cadastral: 38436, Carte Funciară UAT Polovragi: 38436, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp; 8. Număr cadastral: 38435, Carte Funciară UAT Polovragi: 38435, suprafața intabulată: 515 mp; 9. Număr cadastral: 38434 Carte Funciară UAT Polovragi: 38434, suprafața intabulată: 373 mp; 10. Număr cadastral: 38429, Carte Funciară UAT Polovragi: 38429, suprafața intabulată: 378 mp; 11. Număr cadastral: 38430, Carte Funciară UAT Polovragi: 38430, suprafața intabulată: 378 mp; 12. Nr.cadastral: 38431, Carte Funciară UAT Polovragi: 38431, suprafața intabulată: 378 mp; 13. Număr cadastral: 38432, Carte Funciară UAT Polovragi: 38432, suprafața intabulată: 378 mp; 14. Număr cadastral: 38346, Carte Funciară UAT Polovragi: 38346, suprafața intabulată: 400 mp; 15. Număr cadastral: 35709 Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp; 16. Număr cadastral: 38347, Carte Funciară UAT Polovragi: 38347, suprafața intabulată: 400 mp; 17. Număr cadastral: 38343, Carte Funciară UAT Polovragi: 38343, suprafața intabulată: 400 mp; 18. Nr.cadastral: 38341, Carte Funciară UAT Polovragi: 38341, suprafața intabulată: 721 mp

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport de hârtie, la cererea adresată în acest sens către autoritatea contractantă.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment financiar-contabilitate, taxe și impozite, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, comuna Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la sediul autorității contractante.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/11/2022, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/11/2022, orele 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul autorității contractante, strada Drumul lui Burebista nr. 128, comuna Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29/11/2022, orele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02/11/2022.

 PRIMAR,                                                             Secretar general comună,

              EPURE GHEORGHE                                                            Bădița Liliana-Elena

 


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT VAGIULESTI

Sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41

PRIMĂRIA COMUNEI VAGIULESTI împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 07.11.2022

Data de sfârșit a afișării: 06.01.2023
Adresa locului afișării publice: Caminul Cultural Vagiulesti, sat Vagiulesti,  Județ Gorj.
Repere pentru identificarea locației: sat Vagiulesti, Comuna Vagiulesti, Județ Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.”
Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 08:00 - 14:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023  se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 


                       PRIMAR,                                                                  DIRECTOR,

                Constantin PIRJOL                                               Marius MĂNESCU

 


Pierdere

Pierdut legitimație de student pe numele Rotaru Bianca-Elena, eliberată de Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Politehnica București. O declar nulă.


ANUNȚ ÎNCHIRIERE TERENURI

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com. 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, situat în comuna Polovragi, sat Polovragi, strada Drumul lui Zalmoxis, județul Gorj, în suprafață de 743 mp, având număr cadastral: 38023, Carte Funciară UAT Polovragi 38023, pentru desfășurarea de activități de închiriere biciclete, conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 25/24.02.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport de hârtie, la cererea adresată în acest sens către autoritatea contractantă.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment financiar-contabilitate, taxe și impozite, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, comuna Polovragi, județul Gorj. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației: 20 lei, se achită cash la sediul autorității contractante. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/10/2022, orele 16:00 

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii. 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19/10/2022, orele 14:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul autorității contractante, strada Drumul lui Burebista nr. 128, comuna Polovragi, județul Gorj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24/10/2022, 0rele 09:00 la sediul autorității contractante, strada Drumul lui Burebista nr. 128, comuna Polovragi, județul Gorj.

 


6. Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253 212 337, fax: 0 353 419 075, e-mail tr-gorj-caf@just.ro

 


7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21/09/2022 

 


                                     PRIMAR,                                                             Secretar general comună,

                             Gheorghe EPURE                                                             Liliana-Elena Bădița


ANUNŢ PUBLIC

 

        Titularul Primăria Comunei Bengești-Ciocadia  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  ”Realizarea unui foraj de apă în satul Bengești, Comuna Bengești – Ciocadia, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bengești - Ciocadia, satul Bengești, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 4 octombrie 2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 14 octombrie 2022, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Prezentarea Raportului administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activităţii desfășurate în semestrul I al anului 2022.

2.       Informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acţionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul II al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificarile și completarile ulterioare.

3.       Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                    21 octombrie 2022, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.      

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


DISPOZIȚIA NR. 962 privind convocarea în ședință de extraordinară a Consiliului Județean Gorj

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu:

În baza art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

  Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 10.08.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile-echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării proiectelor: “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, “ Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

  Diverse.

Notă:

  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Emisă azi 08.08.2022

 

 

 

 

  PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ,

  COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

  CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

                       

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEȚUL GORJ                                                                                                 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                    

PREȘEDINTE                                     

 

 

DISPOZIȚIA NR. 962

privind convocarea în ședință de extraordinară a Consiliului Județean Gorj

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu:

În baza art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

   Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 10.08.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

2.     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile-echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării proiectelor: “ Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, “ Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

              Diverse.         

Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Emisă azi 08.08.2022

                                                

 

 

                                   

             PREȘEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 26 august 2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 6 septembrie 2022, la ora 12°°.

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Revocarea dlui. Făget Paul-Lucian –din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. ca urmare a notificării de renunţare la mandat înregistrată cu nr. 22075/ 25.07.2022.

2.       Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație Minprest Serv S.A. pe postul rămas vacant.

3.       Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administratie ales, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.       Stabilirea remuneratiei brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

5.       Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales pe postul rămas vacant, inclusiv a anexei cuprinzând  indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați pentru anii 2022 și 2023.

6.       Mandatarea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales pe postul rămas vacant.

7.       Declanşarea procedurii de selecţie a unui  membru al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/ 2011, ca urmare a vacantării unui post de  administrator.

8.       Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, conform prevederilor art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcţia de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                    13 septembrie 2022, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.  

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


A N U N Ț PRIMĂRIA BENGEȘTI- CIOCADIA

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Bengesti-Ciocadia, județul Gorj intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Sistemul de Gospoădire a Apelor Gorj emiterea Avizului de gospodărire a apelor pentru investiția „Realizarea unui foraj de apă, sat Bengesti, comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj”.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la investiția mai sus menționată, pot solicita informații de la Primaria comunei Bengesti-Ciocadia, județul Gorj sau de la Sistemul de Gospoădire a Apelor Gorj, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.99, Târgu Jiu, timp de 30 de zile începând cu data de 02.08.2022.

 


Anunț Minprest

CONVOCARE

 

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 31 iulie 2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 10 august 2022, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

         1. Aprobarea revocării Hotărârii nr. 9 din 27.10.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A., prin care a fost aprobată reducerea participației Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social subscris și vărsat în natură al Societății Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit „Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019”, ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social subscris și vărsat în natură al Societății Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit „Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019”

         2. Prezentarea Raportului nr. 5455/14.04.2022 privind etapele traversate de Minprest Serv S.A. în perioada 2002-2022 cu privire la subscrierea capitalului social (structura acționariatului, participații, aport în numerar și în natură), efectuarea vărsămintelor de către acționari (numerar și natură, cu descrierea aporturilor), majorarea capitalului social, prezentarea soluțiilor legale și a modalității în care este sau va fi pusă în corelație  evidența contabilă a societății cu privire la capitalul social, cu aporturile efective la capital și cu mențiunile înregistrate la ORC Gorj în acest sens, conform solicitării din procesul verbal al ședinței AGEA Minprest Serv S.A. din 7 aprilie 2022.

         3. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

    În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12 august 2022, la ora 12°°,  în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


Anunț angajare Dertour

Îți dorești o cariera in domeniul turismului si ai experienta sau studii de profil?

Esti o persoană comunicativa, organizata si un bun negociator? Atunci hai sa ne cunoaștem si sa afli mai multe detalii despre postul de Consultant Turism, disponibil in Agenția Targu Jiu Mall.

Noi suntem o echipa frumoasa, cu energie pozitiva si te asteptăm cu drag printre noi.???? 

Oferim Abonament Medical, Tichete de masa; Bonus calculat in functie de performante, Tarife preferențiale pentru vacantele achizitionate si Abonament Bookster.

Asteptam CV-ul tau la cariere@dertour.ro. 


Anunț angajare inginer Ford

Echipa Primexprod - Targu Jiu - service autorizat Ford si RAR angajeaza INGINER AUTO SERVICE. Detalii la numarul:0722.589.379.

Responsabilități:
-Programarea autovehiculelor la reparatii;
-Consilierea clientilor si propunerea de lucrari de service;
-Efectuarea devizelor de lucru si comenzilor de reparatii etc

CV-urile se pot depune fizic la sediul din strada Narciselor nr. 30 sau prin mesaj privat!

Cerinte minime:
-Experienta in domeniul auto;
-Experienta in relatia cu clientii;
-Cunostiinte in folosirea calculatorului etc

Oferim: salariu motivant + bonusuri de performanta, loc de munca stabil.


ANUNŢ

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: CONDUCATOR AUTO, în cadrul compartimentului Administrativ, Gospodarire si Intretinere din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 16.06.2022, ora 10:00 ,

- Proba interviu în data de 21.06.2022, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- permis de conducere categoria B, C si D;

- absolvent scoala gimnaziala sau profesionala;

- aviz psihologic.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, , respectiv până la 07.04.2022 ora 1600 , la sediul Primăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: dl. Serbu Claudiu Daniel – secretar general, tel 0736659762 sau 0253/226549.

 

PRIMAR,

jur. MODREA DUMITRU


ANUNŢ

Societatea POLOVRAGII SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitățile ,,Captarea, tratarea și distribuția apei” și ,,Colectarea și epurarea apelor uzate” ce se desfășoară în comuna Polovragi. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Gorj, Strada Unirii, Nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj pâna la data de 1 iunie 2022.


Anunț pierdere

Pierdut act concesiune nr 180, pe numele de Deaconu Salomia și Deaconu Nicolae, Cimitirul Parohial Militari. Îl declar nul.