ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 08 Iulie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Punctului termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari, pe terenul în suprafață de 200 mp, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

  Obiectul concesiunii este reprezentat de imobilul denumit ,,Punctul termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari pe terenul în suprafață de 200 mp, înscris în Cartea Funciară nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117 ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

  Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr 20 din 27.05.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

  Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – nr de tel. 0748230707

  Informații privind ofertele:

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor:24 Iunie 2021.

  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

  Data limită pentru depunerea ofertelor este 07 Iulie 2021, ora 16.00 .

  Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

  Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 08 Iulie, ora 10.00.

  Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 Primar, Gașpăr Gheorghe


CONDOLEANȚE

Cu durere în suflet familia anunță trecerea în neființă a doamnei Cârcotă Mariana - Iuliana, fost procuror la parchetul de pe lângă Judecătoria Tg -Jiu. Înhumarea va avea loc în București, cimitirul Teiul Doamnei Ghica, în data de 10.06.2021, orele 12.
Dumnezeu sa o odihnească!


ANGAJĂRI

Beck &Pollitzer Romania SRL, societate inregistrata in Romania, cu sediul In Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, parte a grupului international Beck&Pollitzer, grup specializat in instalari si relocari de echipamente industriale, cu prezenta in majoritatea tarilor europene, in USA, in India, Turcia, etc. si avand ca principali clienti companii multinationale din industria auto, companii specializate in e-commerce, industria de ambalaje, industria hartiei si prelucrarea lemnului, angajeaza imediat electricieni/electromecanici sau mecanici/lacatusi montatori pentru formarea unor echipe care sa aborderze in cele mai scurt timp proiecte in principal in strainatate, dar si in Romania.

Cerinte minime:

- Nivel educatie: liceu tehnologic sau școală profesionala;

- Minim 3 ani dе experiență profesionala practica în servicii industriale-reparatii-intretinere-montaj/ masini-utilaje/ masini dе ridicat/ lacatuserie/ instalatii industriale/ structuri metalice;

- Aviz pentru lucrul la inaltime;

- Permis dе conducere categoria B;

- Cunoașterea limbii engleza la nivel mediu.

Detinerea de autorizatii de stivuitorist, manevrant nacele, macaragiu sau legator de sarcina constuie un avantaj.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0371-017.991 sau mail Romania.office@beck-pollitzer.com.


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT POLOVRAGI

Sectoarele cadastrale nr.: 17, 113

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 17, 113 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              15.06.2021

Data de sfârșit a afișării:            16.08.2021

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Polovragi, sat Polovragi, Județ Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.”

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Polovragi

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 0900-15 00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Epure Gheorghe

 


ANUNȚ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante, funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

- 1 (un) post de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- 1 (un) post de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice:

A. Pentru postul de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii generale sau medii , absolvite în domeniile: tâmplărie,dulgherie

- vechime în muncă – minim 6 ani

B.Pentru postul de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

- studii generale sau medii

- vechime în muncă - minim 6 luni

III. Etapele stabilite pentru concurs:

A. Pentru ocuparea postului de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 08.06.2021, ora 1000

- proba scrisă : 15.06.2021 , ora 1000

- proba interviu:22.06.2021 , ora 1000

B.Pentru ocuparea postului de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

-selecţia dosarelor: 08.06.2021, ora 1000

- proba scrisă : 16.06.2021, ora 1000

- proba interviu:23.06.2021 , ora 1000

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada (24.05.2021 – 07.06.2021), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.


ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE DE BUNURI

Primăria comunei Roșia de Amaradia, cu sediul în Comuna Roșia de Amaradia, jud Gorj, Tel/Fax: 0253.232504, organizează în data de 04 iunie 2021, ora 14:00, licitaţie publică a imobilului in suprafata de 162,75 mp, situat în comuna Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia, în punctul „Moară", judeţul Gorj , aflat în domeniul privat al comunei Roșia de Amaradia.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Roșia de Amaradia, începând cu data publicării anunţului,

Ofertele se depun la registratura Primăriei comunei Roșia de Amaradia, până la data de 03 iunie 2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Roșia de Amaradia sau la telefon 0253.232504.

 


ANUNT LICITATIE

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în procedura insolvenței, respectiv:

SC GASTROM GROUP SRL - dosar nr. 4163/95/2012 Tribunalul Gorj,

A) Licitație publică cu strigare începând cu data de 31.05.2021, ora 11, si in fiecare zi de luni, ora 11, la prețul redus cu 10 % față de pretul de evaluare, pentru: Imobil – Teren in suprafață de 4111 mp din care 2705 mp intravilan, si 1406 mp extravilan, având nr. cadastral 36366, intabulat în CF nr. 36366 a Mun. Tg Jiu, situat în municipiul Târgu Jiu, 4,5 km în partea de sud a zonei Bucureasa, zonă rezidențială cu case de locuit individuale și terenuri libere. Accesul la teren este asigurat direct din drumul județean DJ 674A. Utilitățile în zonă asigurate sunt: curent electric, apă și canalizare. Prețul de pornire al licitației este de 215460,00 lei.

B)Licitație publică cu strigare începând cu data de 03.05.2021, ora 11, si in fiecare zi de luni, ora 11.00, la prețurile redus cu 90% fata de pretul de evaluare, pentru urmatoarele bunuri:

Vânzare individual: Imprimantă Kyocera Ecosys FS 1020D – 27,10 lei, Imprimantă Lexmark X1195 – 7,40 lei, Fax Panasonic – 14,40 lei.

Vanzare in bloc, la cel mai bun pret oferit, pentru: Ustensile de bucatarie, electrocasnice, dotări pentru bucatărie (mese, răzătoare, linguri, mașină curățat cartofi, frigidere, lăzi frigorifice, masina de gatit, robot de bucatarie, combina frigorifica, centrala termica, etc). Lista poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar. (Valoare de evaluare totală 40675 lei).

SC ERICAERGEN TRANS S.R.L - Dosar 820/95/2019, Tribunalul Gorj

Licitație publică cu strigare începând cu data de 06.05.2021, ora 12 si in fiecare zi de joi, ora 12 la prețurile scăzute cu 20% fata de prețul de evaluare pentru următoarele bunuri:

- Autoutilitară- marca VOLKSWAGEN Crafter 3,5 to, an fabricatie 2019, nr. km. 156892, nr. înmatriculare GJ 90 PBA - 65280 lei,

- Autoutilitară - marca VOLKSWAGEN Crafter 3,5 to, an fabricatie 2019, nr. km. 63675, nr. înmatriculare GJ 95 AXB- 84880 lei

SC PA COM PREST SRL– Dosar nr. 1553/95/2018 - Tribunalului Gorj.

Licitație publica cu strigare începând cu data de 24.05.2021, ora 12 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de luni, ora 12, la prețul de pornire redus cu 60 % față de prețul de evaluare, pentru: Spațiu comercial situat în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 40A, jud. Gorj, zona Piața 9 Mai (Piața Mică), nr. cadastral 56231 – C1-U2, cu suprafața utilă de 35 mp, fara terenul aferent construcției. Pret de pornire 50960 lei exclusiv TVA.

Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețurile menționate nu conțin TVA.

 


ANGAJARE

Angajăm junior consultant domeniul: consultanță pentru afaceri si management. Se asigură salariu atractiv si training gratuit. Mediu de lucru dinamic, sediu ultracentral Tg-Jiu cu posibilitatea construirii unei cariere solide într-unul dintre cele mai competitive domenii.

Cerințe: studii superioare, economice sau tehnice, permis de conducere categoria B, limba engleză (începător-mediu) fără vechime sau vechime până la 5 ani, cunoștințe solide in utilizare PC, disponibilitate la deplasări.

CV se va depune la Oficiul Postal 1, CP 28 si pe adresa de email: colaclucia@yahoo.com. Interviurile se vor desfășura in termen de 5 zile de la depunerea CV ului.

Relații suplimentare la tel 0744615954.


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp; 3. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp; 4. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp; 5. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp; 6. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp; 8. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp; 9. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 10. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp; 11. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp; 12. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp; 13. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp; 14. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp; 15. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp; 16. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp; 17. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp; 18. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp; 19. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp; 20. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp; 21. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp; 22. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp; 23. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp; 24. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/04/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17/05/2021, orele 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/05/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13/04/2021.

  PRIMAR, Secretar general comună,

  EPURE GHEORGHE Bădița Liliana-Elena


CONDOLEANȚE

Colectivul Colegiului Tehnic ION MINCU din Tg-Jiu deplange trecerea în nefiinta a domnului ing. Rusu Gheorghe, tatal colegei noastre, Rebedea Ana Zorela. Dumnezeu sa-l odihnească in pace!


ANUNT Primăria Comunei Turcinești

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: ȘOFER- autospeciala, în cadrul compartimentului Salubrizare din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 10:00 ,

- Proba interviu în data de 06.05.2021, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- vechime în specialitate: nu este cazul;

- permis de conducere categoria B si C;

- absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat;

- posedă certificat de pregatire profesionala;

- aviz psihologic pentru conducător auto.

- poseda card tahograf

                                                

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: doamna Balan Tabita, telefon 0751285440 sau 0253/226549.

PRIMAR,

Jr. MODREA DUMITRU


ANUNŢ

CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura falimentului, aflate pe rolul Tribunalului Gorj, creatoare de arhivă, respectiv: Intreprinderea de Drumuri si Poduri Gorj SA, dosar nr. 1248/95/2018, Nicropav Forest SRL, dosar nr. 2264/95/2019, Serop SRL, dosar nr. 1160/95/2019,, publicam urmatoarea erata cu referire la anuntul aparut in data de 02.04.2021, respectiv :

”Se organizează selectie de oferte pentru doua categorii de lucrări, astfel:

1 Prelucrare, selecție eliminare documente cu termen de pastrare expirat;

2. Arhivare si depozitare.

Ofertantii vor putea depune oferta fie pentru categoria 1 de lucrări, fie pentru categoria 2 de lucrari sau pentru ambele categorii de lucrari. Toate celelalte prevederi din anunț rămân valabile.”

Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 09.04.2021 ora 14.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.


CONDOLEANȚE

Sindicatul Energia Turceni regreta nespus trecerea în neființă a domnului Marin Constantin, fost director al Termocentralei Turceni! Condoleanțe familiei!
Dumnezeu sa l odihnească în pace!

 


DECES

Familia îndurerată anunță trecerea în neființă a celui care a fost inginer Dumitru Stoian (Mitică). Înmormântarea va avea loc marți, 16 martie 2021, ora 12,00, la Cimitirul Catolic din Târgu-Jiu. Dumnezeu să te odihnească în pace, Bunicule!


ANUNŢ

Primăria comunei Drăgotești, județul Gorj, cu sediul în comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat în cadrul Compartimentului deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Drăgotești, județul Gorj, conform H.G. nr.286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 2 aprilie 2021, ora 10.00

- Proba interviu în data de 7 aprilie 2021, ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  - Să fie absolvent de studii medii/studii generale.

  - Vechime în câmpul muncii: minim 5 ani

  - Diplomă/ Certificat calificare profesională în meseria de fasonator mecanic și servant pompier

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Drăgotești, județul Gorj – comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Drăgotești, județul Gorj – comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj, persoană de contact: Armegioiu Fineta, telefon/fax 0253376701.

 Primar, Pasăre Vili


CONDOLEANȚE

Colectivul Direcției de Sănătate Publică Gorj deplânge trecerea în neființă a bunului coleg, șef și prieten, Dobrin Adrian-Virgil. Nu te vom uita niciodată! Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odinească în pace!


Anunț

Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătesti, cu sediul în com. Bărbătesti, nr. 87, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor, 0,5 normă, de la Școala Primară Petrești, com. Bărbătesti, conform calendarului:
-depunerea dosarelor: 24.02.2021 - 09.03.2021 la sediul Scolii Gimnaziale Bărbătesti, între orele 9.00-12.00,
-proba scrisă: 22.03.2021,
-proba practică: 23.03.2021,
-interviu:24.03.2021.
Probele se susțin la Școala Primară Petrești de la orele 14.00, în fiecare zi de concurs.
Detalii:
-la avizierele celor două școli, după orele 15.00,
-la avizierul Primăriei Bărbătesti,
-la telefon: 0764 242 568.


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35722, Carte Funciară UAT Polovragi: 35722, suprafața intabulată: 510 mp, valoarea minimă a redevenței: 306,00 euro/an; 2. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp, valoarea minimă a redevenței: 339,60 euro/an; 3. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 4. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 5. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 6. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 7. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 8. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 9. Număr cadastral: 35737, Carte Funciară UAT Polovragi: 35737, suprafața intabulată: 800 mp, valoarea minimă a redevenței: 480,00 euro/an; 10. Număr cadastral: 35733, Carte Funciară UAT Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 11. Număr cadastral: 35736, Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 12. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 13. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp, valoarea minimă a redevenței: 289,80 euro/an; 14. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 15. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 16. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă a redevenței: 174,60 euro/an; 17. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp, valoarea minimă a redevenței: 274,20 euro/an; 18. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 19. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 20. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp, valoarea minimă a redevenței: 243,60 euro/an; 21. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp, valoarea minimă a redevenței: 258,60 euro/an; 22. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 23. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 24. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 25. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 26. Număr cadastral: 35704, Carte Funciară UAT Polovragi: 35704, suprafața intabulată: 1238 mp, valoarea minimă a redevenței: 742,80 euro/an; 27. Număr cadastral: 35705, Carte Funciară UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 28. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 29. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 30. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 31. Număr cadastral: 35207, Carte Funciară UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată: 401 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,60 euro/an.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/02/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/03/2021, orele 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11/03/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09/02/2021

  PRIMAR, Secretar general comună,

  EPURE GHEORGHE Bădița Liliana-Elena


ANUNŢ

COMUNA POLOVRAGI, cu sediul social in Comuna Polovragi, Jud. Gorj anunta publicul interesat ca s–a intocmit documentatia tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul “DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM FINAL IN COMUNA POLOVRAGI, CU LOCALITATILE APARTINATOARE (POLOVRAGI, RACOVITA), JUDETUL GORJ.

Documentatia va fi inaintata la sediul Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea .

 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii , sugestii si recomandari se pot adresa la sediul A.B.A Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea in zilele de L-V intre orele 80.0-16.00.

 


A N U N Ţ

Primăria Comunei Schela ,cu sediul în Comuna Schela, sat Sâmbotin Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de:

- Inspector, clasa I, grad profesional superior , Compartiment Urbanism, Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Schela, judetul Gorj ;

Conditii de ocupare a postului:

  Conditii generale: Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Conditii specifice :

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism ,inginerie civilă și ingineria instalațiilor.

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Data desfasurarii concursului:

 Proba scrisa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela în data de 22.02.2021, ora 10.00;

 Interviul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela în data de 25.02.2021, ora 10,00.            

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Schela, în perioada 05.02.2021 – 12.02.2021 inclusiv, ora 16 .00

Bibliografia, tematica ,atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul Primariei Comunei Schela , sat Sâmbotin, Judeţul Gorj, si pe site-ul www.primaria-schela.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253/226538 . Persoană de contact: Vlăduțescu Claudia – Mirabela inspector, e-mail: primaria.schela@yahoo.com

PRIMAR,

Ec. Deteșan Constantin - Gabriel