CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 14 iulie 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 24 iulie 2024, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.     Prezentarea Raportului  privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I al anului 2024.

2.     Informare cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. aprobat pentru anul 2024 și estimari pentru perioada 2025-2026.

3.     Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                     30 iulie 2024, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.        

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


CONVOCARE

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 24 iunie 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 4 iulie  2024, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.    Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA. privind activitatea desfăşurată în perioada de mandat 01.01.2023-31.12.2023, elaborat în temeiul prevederilor art. 30 alin.7 din OUG nr. 109/2011.

2.   Aprobarea gradului global de realizare al indicatorilor de performanţă  în anul 2023 de către membrii Consiliului de administraţie al Minprest Serv SA., prezentat în Raportul Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA. privind activitatea desfăşurată în perioada de mandat 01.01.2023-31.12.2023, în vederea acordării componentei variabile a remuneraţiei pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023.

3.   Aprobarea acordării componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al Minprest Serv S.A pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 având la bază gradul global de realizare al indicatorilor de performanţă  în anul 2023 și prevederile din contractele de mandat ale administratorilor.

4.   Prezentarea Raportului Minprest Serv S.A. cuprinzând informatii aferente anului 2023 pentru întocmirea Dosarului prețurilor de transfer al actionarului majoritar-Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

5.   Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                    9 iulie 2024, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.        

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


Convocare

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 17 mai 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 27 mai 2024, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.     Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023.

2.     Prezentarea Raportului  privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2023.

3.     Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoţite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor pentru anul 2023 și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2023.

4.     Aprobarea repartizarii profitului net înregistrat în anul 2023.

5.     Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023. 

6.   Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului general și  Consiliului de Administrație pentru anul 2024 așa cum vor fi stabiliți în urma negocierii.

7.   Aprobarea formei Actului adiţional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. cuprinzând indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru anul 2024 şi încheierea de acte adiţionale la contractele de mandat. 

8.   Mandatarea reprezentantului S. Complexul Energetic Oltenia SA., în calitate de acționar majoritar al societății Minprest Serv SA. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv SA., pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, cuprinzând indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru anul 2024.

9.   Aprobarea tranzacțiilor pentru anul 2023 încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. având o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri pe anul 2022 a Minprest Serv S.A.

10.  Notă de informare privind tranzacțiile cu administrarorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra sociețății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul IV al anului 2023, în conformitate cu prevederile art.52(3) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.  Notă de informare privind tranzacțiile cu administrarorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra sociețății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I al anului 2024, în conformitate cu prevederile art.52(3) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

12.  Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                     28 mai 2024, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.        

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 29 martie 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 9 aprilie 2024, la ora 12°°.

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.      Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023, Legea nr. 296/2023 și OUG nr. 117/ 2023 și înaintarea Hotărârii AGOA adoptată către autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei și către Autoritatea de Monitorizare și Evaluare a Performantelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

 

2.      Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

 

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 aprilie 2024, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.  

  

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 2 februarie 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de     12 februarie 2024, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2024 și estimări pentru perioada 2025-2026.

2.       Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                     13 februarie 2024, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.       

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 29 ianuarie 2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 8 februarie 2024, la ora 12°°, respectiv la ora 13ºº.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

1.     Prezentarea Raportului  privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul III al anului 2023.

2.     Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

1. Aprobarea exceptării Minprest Serv S.A. de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) și art. XLI alin. (1), Capitolul III- Secţiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung conform art. XLIII din lege.

2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14 februarie 2024, la ora 12°°, respectiv ora 13ºº, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.        

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

 

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

 


Comunicat de presă

Comunicat finalizare proiect.


 Anunţ

Oraşul Ţicleni anunţă elaborarea primei versiuni a ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Oraşului Ţicleni 2021-2027”, oraş Ţicleni, judeţul Gorj, şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Oraşului Ţicleni 2021-2027" se poate realiza la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

 

 

 


COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă Primăria Orașului Rovinari a derulat începând cu 14.03.2020 (termen de finalizare 31.12.2023) proiectul ”Bunicii Comunității – Rovinari” POCU/436/4/4/127708.

 


Anunț public

Oraşul Ţicleni anunţă elaborarea primei versiuni a ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Oraşului Ţicleni 2021-2027”, oraş Ţicleni, judeţul Gorj, şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Oraşului Ţicleni 2021-2027" se poate realiza la APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , Tg.Jiu, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ .


ANUNȚ

SC Noarim Group SRL, CUI 19754714, cu sediul social în Târgu Jiu, str 23 August, nr 94, camera nr 2, bloc 94, scara 1, et 3, ap 13, județul Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților de ”Cod CAEN 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine” pe amplasamentul din Aleea Târgului nr 4, Târgu Jiu, județul Gorj.

Eventuale observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din Târgu Jiu, strada Unirii, nr 76, tel: 0253215384, fax 0253212892, email [email protected].


ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI TURBUREA, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul ”Împădurire terenuri agricole Turburea”, propus a fi amplasat în Turburea- extravilan județul Gorj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76. în zile, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16 precum și la următoarea adresă de imternet http://apmgj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la  proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 11 decembrie 2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 20 decembrie 2023, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea exceptării Minprest Serv S.A. de la aplicarea prevederilor art. XXXII alin. (1) și (2), Capitolul III- Secţiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung conform art. XLIII din lege.

2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 decembrie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în

cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIANCONVOCARE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 1 decembrie 2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 11 decembrie 2023, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

            1. Aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind revizuirea indicatorilor de performanță pentru anul 2023 în conformitate cu Decizia nr. 32/P/26.10.2023 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Minprest Serv S.A. prin care    s-a revocat măsura nr. 3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023 emisă de DGRFP Craiova si limitarea perioadei de acordare a componentei variabile aferente anului 2023, conform dispoziţiilor Legii nr. 187/2023 prin care s-a modificat art. 37 alin. 2 din OUG nr.109/2011.

            2. Aprobarea încheierii unor acte adiționale privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație care să cuprindă clauze referitoare la eliminarea tuturor prevederilor aferente componentei variabile a remuneratiei membrilor neexecutivi, începând cu 01.01.2024, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr. 187/2023 coroborat cu dispozitiile  Legii nr. 296/2023, art. XXXVI alin. (1).

            3. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar în AGA de la Minprest Serv S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

            4. Notă de informare privind tranzacțiile cu administrarorii ori directorii, cu angajați, cu acționarii care dețin controlul asupra sociețății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2023, în conformitate cu prevederile art.52(3) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

            5. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14 decembrie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.  

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


COMUNICAT DE PRESĂ

25.10.2023

 

Lansarea proiectului

 

ABUND BERRY SRL, cod de identificare fiscală 37410204, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/355/2017, cu sediul în Loc. Ţicleni, Oraş Ţicleni, Aleea LILIACULUI, Nr. 2, camera 1, Judet Gorj, derulează începând cu data de 07.08.2023 proiectul nr. 262,  intitulat: Extinderea activitatii la ABUND BERRY S.R.L., co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de  07.08.2023. 

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  3,138,667.5900lei, din care suma finanţării primita din Programul Operaţional Competitivitate este de 1.452.750,83lei, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 1.937.001,11lei.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt: 

●      Dotarea cu echipamente si autoutilitare performante noi, eficiente energetic pentru prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a;

●      Cresterea gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în echipamente Cresterea gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active necorporale de tip software;

●      Productivitatea muncii in anul 3 de sustenabilitate a proiectului este de 3.139.596.89, o crestere de 18,03% fata de anul 2021;

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Bis.

 

Date de contact beneficiar:

 

Persoană de contact:

Ionel BURTEA


DECESE

Cu inimile îndoliate, familia aduce la cunoștința prietenilor ca in ziua de 24.10.2023 a trecut in neființa, soțul și tatăl nostru iubit ing. ROSOIU ION. Trupul neînsuflețit este depus in comuna Balesti, sat Tamasesti nr.100. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Tamasesti in data de 26.10.2023 ora 13:00 când ne vom lua adio de la cel care a fost prietenul nostru drag. Dumnezeu sa îl odihneasca in pace și lumina.


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 10 noiembrie 2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 23 noiembrie 2023, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. rectificat pentru anul 2023 și estimări pentru perioada 2024-2025.

2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile ce-rute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.  

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de

2 / 2

Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 noiembrie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.  

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


COMUNICAT DE PRESĂ

Pe data de 17 octombrie, la ora 13.00, a avut loc Conferința de diseminare în cadrul proiectului ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală”, implementat de Asociația Association Colour Your Dreams, având codul SIPOCA 1034/MySMIS 2014+ 151157, începând cu data de 1.08.2022, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

Alături de 112 participanți reprezentanți ai ONG-urilor din comunitate, ale instituțiilor publice, dar și simpli cetățeni de vârste și profile diferite, am împărtășit platforma de consultare publică creată alături de Primăria Targu Jiu și de Grupul de lucru (Asociația pentru Șanse Egale, Fundația Județeană pentru Tineret Gorj, Asociația Academică Creativă Multilingua, Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, Asociația Team for Next Generation, Asociația Centrul Român pentru Comunicare, Filiala Gorj, Cercetașii României, Filiala Ecaterina Teodoroiu, Asociația Umanitară Iunona, Federația Start, Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, Asociația Be Teen, Asociația Arca Lex,  Asociația Inimi de Gorjeni, Asociația Special Friends, Asociația Cheile Oltețului).

Această platformă este menită să ofere posibilitatea cetățenilor din Târgu Jiu de a contribui cu identificarea de nevoi, soluții, precum și oferirea de feedback în ceea ce privește proiectele de politici publice aflate în lucru, cu focus pe politicile publice din domeniul tineret. Platforma poate fi accesată printr-un simplu click la acest link: https://www.targujiu.digiconsultare.ro/ 

De asemenea, am diseminat cele 2 ghiduri create:

Dacă vreți să știți mai multe despre ce înseamnă o politică publică, despre ce se întâmplă din momentul identificării unei nevoi până la momentul în care o politică publică este creată pentru a răspunde acelei nevoi și cum putem contribui ca cetățeni, atunci vă invităm să consultați ghidul de Politici Publice. 

În ghidul de Organizare Comunitară veți găsi informații despre o metodă valoroasă de participare cetățenească, bazată pe crearea de grupuri de inițiativă, construirea de abilități de leadership în rândul cetățenilor pentru a folosi toate oportunitățile legislative de a a-ți face auzită vocea.

Ambele ghiduri sunt disponibile la https://www.digiconsultare.ro/rezultate/ 

Proiectul proiectului ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală” își propune creșterea capacității autorităților publice, ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, de a susține și de a promova dezvoltarea la nivel local într-o manieră participativă și integrată, în conformitate cu principiile participării tinerilor, egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Pentru a putea atinge scopul, am stabilit următoarele obiective specifice:

O1 - Capacitarea și motivarea a 60 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, de a opera cu tematicile politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare și evaluare a politicilor publice, organizare comunitară pentru a promova dezvoltarea locală.

O2 - Crearea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor la nivel local, cu focus pe domeniul de tineret.

O3 - Facilitarea includerii dimensiunii de tineret în implementarea politicilor publice la nivel local prin implicare a comunităților locale în viața publică și participare la procesele decizionale, cu focus pe Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a județului Gorj (Strategia integrată de dezvoltare urbană) și pe Planul Teritorial de Tranziție Justă.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să contactați managerul de proiect, Andreea Ștefania Rabota-Buzec la adresa de email [email protected] și vă invităm să rămâneți aproape de noi prin intermediul site-ului de proiect (www.digiconsultare.ro), dar și prin pagina de Facebook (DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală).

 Manager de proiect,

Andreea Ștefania Rabota-Buzec

02/10/2023