ANUNȚ

ANUNȚ 

de anulare procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

 

 

 

COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email: primariapolovragi@yahoo.com, anulează procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri, procedură ce a fost demarată prin Anunțul nr. 2291 din 14.03.2023, în conformitate cu art. 320 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Cei care au cumpărat caiete de sarcini pot face cerere de restituire a contravalorii acestora, însoțită de copia de pe cartea de identitate și extrasul de cont. Cererile pot fi trimise prin e-mail la adresa primariapolovragi@yahoo.com sau prin poștă sau curier la adresa Primăria Polovragi, comuna Polovragi, sat Polovragi, strada Drumul lui Burebista nr. 128, județul Gorj, cod postal 217365.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253476135 – relații cu publicul sau 0786906220 – secretar general comună.

 


PIERDERE

Firma S.C DAVSAVAS WMX SRL, declar pierdut autorizație DSV înregistrată cu numărul 240516-08-2021.


ANUNȚ 

U.A.T. Comuna Crasna cu sediul în sat Cărpiniș, str. Principală, nr. 21, comuna Crasna, județul Gorj, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor, la Administrația Bazinală de Apă Jiu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, pentru investiția ÎNFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE REȚELE DE CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL GORJ. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul S.G.A. Gorj din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr. 99, Târgu Jiu, județul Gorj.


CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 31 martie 2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de    11 aprilie 2023, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023 și estimări pentru perioada 2024-2025, în forma înaintată spre aprobare autorității publice tutelare și avizat de Consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 2023.

2.       Informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acţionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul IV al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificarile și completarile ulterioare.

3.       Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de                    18 aprilie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.      

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE


ANUNȚ

U.A.T. Crasna, comuna Crasna, cu sediul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, nr.21, jud. Gorj, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor la Administrația Bazinală de Apă ”Jiu” – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, pentru  investiția : ” Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, în comuna Crasna, jud. Gorj”.

         Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul S.G.A., din Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.99, jud. Gorj.


ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj organizează, în temeiul H. G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul din perioada  06.03.2023 – 09.03.2023, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, cu încadrare pe perioadă determinată, până la revenirea titularilor pe post, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul  OCPI Gorj, după cum urmează:

I. 1 post de consilier cadastru gradul IA în cadrul Biroului Avize și Recepții-Serviciul Cadastru
CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre și cadastru;

- vechime în specialitate:minim 6 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.


II. 1 post de asistent registrator principal gradul IA în cadrul BCPI Tg-Jiu-Serviciul Publicitate Imobiliară
CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;

- vechime în specialitate:minim 6 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.


III. 1 post de consilier gradul I în cadrul Biroului Economic
CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

- vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.

 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea celor 3 posturi temporar vacante:

- Proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 1100, la sediul O.C.P.I. Gorj;
- Proba interviu în data de 09.03.2023, ora 1100, la sediul O.C.P.I. Gorj.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, respectiv 24.02.2023, ora 14.00.

Relații suplimentare se pot afla la telefon 0253217189/0253215893, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii sau pe pagina de internet a instituției gj.ancpi.ro.

 

 

 

 


ANUNȚ

S.C.  ROBOREST S.R.L.  CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA MUȘETEȘTI, STRADA MUȘETEȘTI, NR.109  ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT CĂ A DEPUS SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU DESĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  COD CAEN   1623 – FABRICAREA  ALTOR  ELEMENTE DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE 1610 – TĂIEREA ȘI RINDELUIREA LEMNULUI

ÎN COMUNA MUȘETEȘTI, STRADA MUȘETEȘTI, NR. 109, JUDEȚUL GORJ OBSERVAȚIILE, SUGESTIILE ȘI PROPUNERILE PUBLICULUI SE PRIMESC  ZILNIC LA SEDIUL A.P.M. GORJ, MUNICIPIUL TG-JIU, STR. UNIRII, NR.76,  TELEFON 0253-215384,   FAX  0253-212893 ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PUBLICARE.


Conferință lansare proiect

30.01.2023

 

Conferință lansare proiect

„ÎMBUNATATIREA NIVELULUI DE COMPETENTE PROFESIONALE SI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE ÎN CORELARE CU NEVOILE PIETEI MUNCII” - Cod proiect POCU/1080/3/16/157478

 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin “Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA - SUDUL GORJULUI, in parteneriat cu ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI, are onoarea de a vă invita să participați la conferinta  lansare proiect

 

care va avea loc Marti, începând cu orele 15,00, on-line la urmatorul link de acces: https://meet.google.com/pvi-aowk-frt

 

 

În cadrul conferinței de presă vor fi prezentate obiectivul proiectului, activitățile                desfășurate, grupul tinta si modalitatea de inscriere, cursurile de formare și condițiile de înscriere, precum și alte aspecte relevante pentru cei interesați.  

Scopul proiectului este imbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive din regiunea Sud-Vest Oltenia în corelare cu nevoile pietei muncii, prin: derularea programului de consiliere profesionala pentru 210 persoane, derularea programului de mediere pe piata muncii pentru 210 persoane, derularea programului de formare profesionala “Montator instalatii solare” pentru 110 persoane, derularea programului de formare profesionala “Bucatar” pentru 25 persoane, derularea programului de formare profesionala “Lucrator comercial” pentru 50 persoane, derularea programului de formare profesionala “Ospatar” pentru 25 persoane        

 

Din perspectiva geografica, categoriile de Grup Tinta vor proveni din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Din perspectiva nevoilor, Grupul Tinta se va încadra în categoria somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie. Din randul persoanelor care pot face parte din Grupul Tinta, se vor identifica  cel putin 220 someri si persoane inactive cu domiciliul sau resedinta în Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care vor fi selectate 210 persoane.                     

Bugetul total al proiectului: 2,897,653.48 lei, dintre care 2,897,653.48 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului.

 

 

 

La conferință sunt așteptați să participe reprezentanți ai  autorităților și instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale, ai unităților școlare ,  mass-media precum și alte persoane interesate.

 

 

 

Mulțumim tututor celor ce vor fi prezenți pentru susținere!

 

 

 

Informatii suplimentare privind desfasurarea Conferintei de lansare a proiectului puteti obtine prin:

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA - SUDUL GORJULUI: str Sf Ilie nr 44A, Oras Turceni, Judet Gorj, Email galsudulgorjului@yahoo.ro, tel. 0756140867

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI: Municipiul Târgu Jiu, România, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, judetul Gorj, cod postal 210132, România, Telefon/Fax: 0253213041 / 0253213041, Adresa e-mail: contact@apsg.ro, Pagina Web: www.apsg.ro

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


Anunț public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

          UAT COMUNA DĂNEȘTI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul  “Modernizare drumuri de interes local , comunale și publice din interiorul  comunei Dănești, județul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Dănești, satele Dănești,  Barza,  Botorogi,  Bucureasa,  Văcarea, Șasa,  Brătuia,  Merfulești,  Trocani și  Țârculești, jud. Gorj.

          Informațiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Gorj, din Târgu-Jiu,str. Unirii,  nr.76, județul Gorj și la Primăria Comunei Dănești în zilele luni-vineri între orele 9-14

          Observațiile publicului se primesc zilnic la APM Gorj.


ANUNȚ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj organizează, în temeiul H. G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul din perioada  09.02.2023 - 15.02.2023, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, cu încadrare pe perioadă determinată, până la revenirea titularilor pe post, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul  OCPI Gorj, după cum urmează:

I. 1 post de consilier cadastru gradul IA în cadrul Biroului Avize și Recepții-Serviciul Cadastru

CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre și cadastru;

- vechime în specialitate:minim 6 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.

 


II. 1 post de asistent registrator principal gradul IA în cadrul BCPI Tg-Jiu-Serviciul Publicitate Imobiliară

CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;

- vechime în specialitate:minim 6 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.

 

 

 

 


III. 1 post de consilier gradul I în cadrul Biroului Economic

CERINŢELE POSTULUI:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

- vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni;

- durată timp de muncă: 8 h/zi - 40h/săptămână;

- perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.

 


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea celor 3 posturi temporar vacante:

- Proba scrisă în data de 09.02.2023, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 15.02.2023, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, respectiv 01.02.2023, ora 16.30.

Relații suplimentare se pot afla la telefon 0253217189/0253215893, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii sau pe pagina de internet a instituției gj.ancpi.ro.


ANUNȚ PRIMĂRIA SCHELA

PRIMĂRIA COMUNEI SCHELA, JUDETUL GORJ, anunță eleborarea primei versiuni a planului: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA SCHELA – JUDEȚUL GORJ și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, str. Unirii nr. 76, Targu – Jiu, 210143, judetul Gorj și la sediul titularului , Primăria Comunei Schela, judetul Gorj, cu sediul în comuna Schela, sat Sambotin, str.Principală.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.


ANUNȚ PRIMĂRIA SCHELA

PRIMĂRIA COMUNEI SCHELA, JUDETUL GORJ, anunță eleborarea primei versiuni a planului: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA SCHELA – JUDEȚUL GORJ și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului  se poate realiza la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, str. Unirii nr. 76, Targu – Jiu, 210143, judetul Gorj și la sediul titularului, Primăria Comunei Schela, judetul Gorj, cu sediul în comuna Schela, sat Sambotin, str.Principală.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.


ANUNȚ CONCURS

Primăria Comunei Schela, judetul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de natură contractuală de asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei  Schela, Județul Gorj, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336 / 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Durata timpului de lucru : 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Schela, Județul Gorj şi va consta în următoarele probe: 

- proba scrisă, în data de  26 ianuarie  2023, ora 10,00

- proba interviu,în data de 31 ianuarie 2023, ora 10,00

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.Condiţii generale de participare la concursul de recrutare  sunt cele prevăzute de art.15 din HG nr. 1336 / 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 


2. Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

- absolvent al școlii sanitare postliceale sau echivalentă/studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diploma de absolvire ( specializare asistent medical generalist );

 -vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 6 luni;

- certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (aviz anual/adeverință eliberat/ă de către O.A.M.G.M.A.M.R.) în termen de valabilitate.

- sa detină  asigurare de răspundere civilă profesională  a personalului medical , în termen de valabilitate.

 

3. Dosarul de concurs 

Pentru înscrierea la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului  pentru ocuparea postului vacant , la sediul Primăriei comunei Schela , situat în comuna Schela , sat Sâmbotin, judetul Gorj, Compartimentul Resurse Umane (date de contact: Vlădutescu Claudia Mirabela , telefon 0253 /226538, fax 0253/226733, e-mail primaria.schela@yahoo.com), respectiv pana la data de 17.01.2023, ora 16.00.

 


 Informatii suplimentare se pot obține de la sediul Primariei comunei Schela, situat în comuna Schela , sat Sambotin, judetul Gorj  și de pe pagina de internet a Primariei comunei Schela www.primaria-schela.ro , persoana de contact: Vladutescu Claudia Mirabela, telefon 0253 /226538, fax  0253 /226 733, e-mail primaria.schela@yahoo.com.


ANUNȚ DECES

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță trecerea în lumea celor drepți a celui care a fost soț, tată și bunic, Ion Catană, în vârstă de 91 de ani, decedat pe 31 decembrie 2022.

Corpul neînsuflețit este depus la capela Sfântul Nicolae.

Slujba religioasă va avea loc luni, 2 Ianuarie, ora 14.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!


Anunț public

ANUNŢ PUBLIC

        Titularul Primăria Comunei Bărbătești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Extindere rețea de canalizare în comuna Bărbătești, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, judeţul Gorj.

          Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la adresa titularului Primăria Comunei Bărbătești din Bărbătești, sat Bărbătești, str. Principală, nr.205, în zilele de luni–vineri între orele 9-14.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

 

 

 

 

 

 

 


Anunț

Minprest Serv SA angajează personal în meseriile de manevrant vagoane, acar, magaziner tranzit, pentru punctele de lucru Turceni și Jilț.

Persoanele trebuie să dețină calificări de specialitate.

Relații la telefon 0253-371513, interior 112.


CONVOCARE MNPREST SERV SA

 

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dl. Brânzan Gheorghe Sebastian,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19 decembrie 2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 28 decembrie 2022, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1.       Revocarea dnei. Drăgulescu Mădălina Maria–din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începand cu data 07.01.2023.

2.       Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începand cu data 07.01.2023.

3.       Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administratie ales.

4.       Stabilirea remuneratiei membrului Consiliului de Administratie ales, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

5.       Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales, inclusiv a anexei cuprinzând  indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați pentru anii 2022 și 2023.

6.       Mandatarea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A ales.

7.       Încetarea mandatului auditorului financiar KLASS ENTERPRISE SRL, CUI 37099524, nr. de ordine în Registrul Comerțului  J16/320/2017.

8.       Numirea auditorului financiar al societăţii Minprest Serv S.A. şi fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A.

9.       Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru societatea MINPREST SERV S.A., în forma aprobată prin prin Ordinul nr. 1978 din 10 octombrie 2022, Ordinul nr. 1044 din 14 octombrie 2022 și Ordinul nr. 3931 din 24 octombrie 2022 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1043 din 27 octombrie 2022.

10.    Prezentarea Raportului administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activităţii desfășurate în trimestrul III al anului 2022.

11.    Informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acţionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificarile și completarile ulterioare.

12.    Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

         În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, conform prevederilor art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcţia de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin

simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de  5 ianuarie 2023, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.     

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÂNZAN GHEORGHE-SEBASTIAN


ANUNȚ AUTORIZAȚIE MEDIU

UAT Comuna Turburea cu sediul în Comuna Turburea, sat Turburea, str. Principală nr.96, jud. Gorj, anunță publicul interesat că a depus la A.P.M. Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activitățiilor de colectare, depozitare și transport gunoi de grajd în cadrul Platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd pe amplasamentul din Comuna Turburea, sat Spahii, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din TG. Jiu, str. Unirii, nr.76, tel.:0253215384, fax 02553212892.

 

 


ANUNȚ CONCURS

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale  vacante, de: CONDUCATOR AUTO, în cadrul compartimentului Administrativ, Gospodarire si Intretinere din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 09.12.2022,  ora 10:00 ,

- Proba interviuîn data de 14.12.2022,  ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-       permis de conducerecategoria B, C si D;

-       absolvent scoalagimnazialasauprofesionala;

-       avizpsihologic;

-       atestat  profesionalpentruconducătorii auto care efectuează transport public de persoaneîntermen de valabilitate;

-       nu se solicitavechime in munca.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, , respectiv până la 28.11.2022ora 1600,  la sediulPrimăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: Serbu Claudiu Daniel – secretar general, tel 0736659762 sau 0253/226549.

 PRIMAR,

Jr. MODREA DUMITRU


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ TURBUREA,
cu sediul în localitatea Turburea, sat Turburea, solicită AUTORIZATIE DE MEDIU pentru ACTIVITATEA cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, în satele comunei Turburea,

OBSERVAȚIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ, CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, STR UNIRII NR. 76, telefon 0253-215384, fax 0253-212892 ÎN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA PUBLICARE.