ANUNȚ

Ocolul Silvic Tismana cu sediul în Oraș Tismana, str. Mânăstirii, nr. 278, județul Gorj, organizează în data 25.09.2019 la sediul unității, licitație publică cu strigare de vânzare a loturilor de materia lemnos confiscat.

Lista loturilor de material lemnos scoase la licitație se găsește afișată la sediul Ocolului Silvic Tismana, telefon 0253-374.318, de unde se pot obține relații suplimentare privind organizarea licitației și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească participanții.

Documentele de înscriere la licitație se vor depune la sediul unității până în data 20.09.2019 ora 14.


Angajez FIERARI si MUNCITORI NECALIFICATI


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Vând apartament

Vând apartament două camere, decomandate, strada Corneliu Bordei, situat la parter, pretabil pentru sediu de firmă. Este situat în Zona Paralela 45, în apropiere de Magazinul Profi, Kauffland şi Mall Tg-Jiu. Numeroase îmbunătăţiri, gresie în întregul apartament, gresie şi faianţă în baie şi bucătărie, geamuri termopan, centrală termică şi uşă de lemn masiv. Apartamentul este în apropiere de Şcoala Nr 1, Colegiul Ecaterina Teodoroiu şi Liceul cu Program Sportiv. Pret negociabil: 250.000 lei. Relaţii la telefon 0741/537.132.


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr.41, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 29 mai 2019

Data de sfărșit a afișării: 29 iulie 2019

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj.

Repere pentru identificarea locației: sat Polovragi, Comunei Polovragi județul Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vorputea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Polovragi.

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare : LUNI-VINERI, între orele 09 :00- 15 :00.


PIERDERI

CICIU I. CORNEL Întreprindere Familială, având F18/132/2008, CUI 23739925, cu sediul profesional în Mun. Motru, Str. Mărului, nr. 2, Bl. N9, Scara G, Etaj 1, ap. 4, Jud. Gorj, declară pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 1843192 eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Gorj la data de 28.04.2009. Se declară nul.

ROSIL FARM SRL, având J18/169/1992, CUI 4024614, pierdut certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj având seria B nr. 1491684, la data de 18.12.2008, certificat constatator pentru sediul secundar din Comuna Plopșoru, incinta Dispensarului Comunal, Județul Gorj (punct farmaceutic) având nr. 51855 din 09.12.2008, certificat constatator pentru sediul social din Oraș Țicleni, Str. Petroliștilor, Nr. 692, spațiul comercial nr. 1, Bloc 40, Scara 1, Parter, Județul Gorj, având nr. 51855 din 09.12.2008. Se declară nule.

 


PIERDERI

CICIU I. CORNEL Întreprindere Familială, având F18/132/2008, CUI 23739925, cu sediul profesional în Mun. Motru, Str. Mărului, nr. 2, Bl. N9, Scara G, Etaj 1, ap. 4, Jud. Gorj, declară pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 23739925 eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Gorj la data de 28.04.2009. Se declară nul.

Popescu Constantin-Adrian Întreprindere Individuală, având F18/1091/2010, CUI 27842760, pierdut certificat constatator pentru activități care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii având nr. 35856 din 21.12.2010, certificat constatator pentru activități la terți având nr. 35856 din 21.12.2010, certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Aninișu din Vale, Com Crasna, nr. 33, jud. Gorj, având nr. 14.122 din 03.06.2013. Se declară nule.


ANUNŢ

Orașul Târgu-Cărbunești, cod fiscal 4898681, cu sediul în Str. Trandafirilor nr. 41, Jud. Gorj, cod postal 215500, Tel. 0253-378.603; Fax 0253-378.663, e-mail tgcarbunesti@gj.e-adm.ro, organizează în data de 09.05.2019 orele 10:30 licitație publică în vederea închirierii spațiului fosta carmangerie din clădirea „Restaurant Piață” în suprafață de 85,69 mp, situat în Piața agroalimentară, ce aparține domeniului public al orașului Târgu-Cărbunești, județul Gorj.

Prețul minim de pornire la licitație este de 13 lei/mp/lună, durata închirierii fiind de 5 ani. Posibilii ofertanți pot procura documentația de atribuire de la sediul Primăriei, compartimentul Administrarea domeniului public și privat, contra cost-100 lei. Ofertele se vor depune la registratura instituției până la data de 09.05.2019, orele 10:00 la sediul Primăriei Târgu Cărbunești. Ofertele se vor depune în plic sigilat, conform instructiunilor privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.

În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în data de 16.05.2019, orele 10:30.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Târgu-Jiu, Jud Gorj, telefon 0253-212.536.

 


PIERDERI

CICIU I. CORNEL Întreprindere Familială, având F18/132/2008, CUI 23739925, cu sediul profesional în Mun. Motru, Str. Mărului, nr. 2, Bl. N9, Scara G, Etaj 1, ap. 4, Jud. Gorj, declară pierdute următoarele documente: - certificat constatator pentru sediul profesional din Mun. Motru, Str. Mărului, nr. 2, bl. N9, Scara G, Etaj 1, ap. 4, jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 17644 din 24.04.2009; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, Piața Veche, Jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 2776 din 04.02.2013; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, CENTRU LÂNGĂ FLORĂRIE, jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 2776 din 04.02.2013; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, B.C.R., Primărie, Jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 522128 din 10.10.2012; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, Școala Generală nr. 1, Jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 522128 din 10.10.2012; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, Bulevardul Trandafirilor, Centru, Jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 522128 din 10.10.2012; - certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Motru, Intrare Autogară, Jud. Gorj, eliberat de ORC Gorj sub nr. 522128 din 10.10.2012. Se declară nule.


Anunturi de mediu

Primăria comunei Stejari, județul Gorj, anunță elaborarea primei versiuni a planului “Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna Stejari - Județul Gorj” și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, 210143, jud. Gorj, și la sediul titularului, Primăria comunei Stejari, Județul Gorj, cu sediul în Comuna Stejari, Str. Principală, nr. 28.

Comentarile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

..............

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Cîrstoc Florin Ion, titular al proiectului “Construire hală service auto”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală service auto”, propus a fi amplasat în municipiul Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


ANUNȚ

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj organizează în perioada 22.04 - 25.10.2019 Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineterului și Sportului www.mts.ro, site-ul DJTS Gori www.tineretgorj.ro sau de la adresa de e-mail djst.gorj@mts.ro.

Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a.


PIERDERI

SPADALI SRL, având J18/606/2005, CUI 17877540, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Sat Borăscu, comuna Borăscu, jud. Gorj, având nr. 10180 din 27.03.2017. Se declară nul.

Mihai M. Marin Persoană Fizică Autorizată, având F18/131/2004, CUI 19440932, pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2123855, certificat constatator pentru sediul profesional din oraș Târgu Cărbunești, str. Eroilor, nr. 55, jud. Gorj, având nr. 5179 din 24.02.2010 și certificat constatator pentru activități la terți nr. 5179 din 24.02.2010. Se declară nule.

SC PETCORNEL SRL, cu sediul social în Sat Stănești, Comuna Stănești, jud. Gorj, declară pierdută autorizație sanitar-veterinară nr. VA 5700 din 31.08.2015 eliberată de DSVSA Gorj.


Anunturi de mediu

Primăria comunei Stejari, județul Gorj, anunță elaborarea primei versiuni a planului “Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna Stejari - Județul Gorj” și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, 210143, jud. Gorj, și la sediul titularului, Primăria comunei Stejari, Județul Gorj, cu sediul în Comuna Stejari, Str. Principală, nr. 28.

Comentarile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunțului.


PIERDERI

15 lei

SC ROBOT PROD SRL, având J18/441/1994, CUI 5528571, pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din Municipiul Târgu Jiu, Loc. Drăgoieni, nr. 7B, jud. Gorj, conform declarației tip model 2 nr. 30947 din 01.10.2007. Se declară nul.

...........

GEOFOTOCAD SRL, cu sediul în Mun. Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, Camera 12 - Mansardă, Jud. Gorj, având J18/231/08.04.2009, CUI 25422434, declar pierdute: certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj, având seria B nr. 1842895 eliberat la 14.04.2009 și certificat constatator pentru sediul social din Mun. Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, Camera 12 - Mansardă, Jud. Gorj, având nr. 7971 din 05.03.2019. Se declară nule.

...............

SC CONFIPLUS SRL, cu sediul social in Mun. Tg.Jiu, Str. 23 August, bl.84, sc. 1, et.P, ap.1, Jud. Gorj, J18/402/2008, CUI - 23722800, declara pierdut certificat constatator pentru punct de lucru din MUN. TG. JIU, STR. A.I. CUZA, NR. 22, JUD. GORJ. SE DECLARA NUL.

 


PIERDERI

Nevomex SRL, cu sediul social în Mun. Tg-Jiu, str. Agriculturii, Bl. 5, Sc. B, Et. 1, Ap. 4, jud. Gorj, având J18/126/1996, CUI 8204723, declar pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru situat în Mun. Tg-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 53, stand 28, situat la etaj, jud. Gorj, cu nr. 34249 din 18.07.2008. Se declară nul.

...............

Dănciuloiu Ecaterina Întreprindere Individuală, având F18/192/2010, CUI 26732395, pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2124140 emis pe data de 06.04.2010, certificat constatator pentru activități la terți conform declarației-tip model 2 nr. 8629 din 30.03.2010 și certificat constatator pentru sediul profesional din Municipiul Târgu Jiu, Str. Nicolae Titulescu, nr. 10, Bloc 10, Scara 3, Etaj P, Ap. 44, Județ Gorj, conform declarației-tip model 2 nr. 8629 din 30.03.2010. Se declară nule.


PIERDERI

Ivăniși C. Ion Întreprindere Individuală, având F18/938/2011, CUI 29135588, pierdut certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Sitoaia, Comuna Roșia de Amaradia, nr. 76, jud. Gorj, având nr. 21220 din 21.09.2011 și certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj, având seria B nr. 2309761, eliberat la 23.09.2011. Se declară nule.

.................

Duței I. Ion Persoană Fizică Autorizată, având F18/811/2010, CUI 27473884, pierdut certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Zorlești, nr. 56, Comuna Prigoria, jud. Gorj, conform declarației model 3 nr. 3681 din 11.02.2014. Se declară nul.


Anunturi de mediu

SC GEKKO & NEKA INVEST SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de explorare pentru lignit în perimetrul Valea Coandei, comuna Cătunele, județul Gorj“, propus a fi amplasat în extravilanul satului Lupoaia, comuna Cătunele, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

....................

APM Gorj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune agroturistică prin extindere și schimbare de destinație din casă de locuit S+P+M”, propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, județul Gorj, titular Popa Tatiana.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 08.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

GIUREA NICUȘOR CRISTIAN, titular al proiectului “Construire imobil locuințe multifamiliale D+P+1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire imobil locuințe multifamiliale D+P+1”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 96, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Citație

Ionescu Ana este citată ca pârât la Judecătoria Târgu Cărbunești pentru data de 16.05.2019, ora 09.00, în dosarul nr. 5011/317/2018, având ca obiect “pensie întreținere”, reclamant fiind Pănoiu Marius. În caz de neprezentare a părților, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.