INVITATIE DE PARTICIPARE

DIRECTIA  SILVICA GORJ

INVITATIE  DE  PARTICIPARE

Sectiunea I:

Autoritatea contractanta :

REGIA NATIONALA A PADURILOR- ROMSILVA , prin Directia Silvica Gorj, cu sediul in Tg. Jiu, str. Lt. col. Dumitru Petrescu nr. 3, judetul Gorj, punct de contact: compartimentul fond forestier, persoana de cont1act ing. Novac Gheorghe- responsabil de activitate, telefon 0253216510/0730652253, fax : 0253213508.

Sectiunea II:

Obiectul contractului:

Servicii pentru silvicultura lucrari de taieri de ingrijire in arborete tinere – degajeri si curatiri .

Locul de prestare : in fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice : Motru, Novaci, Pades, Polovragi, Runcu, Tismana.

Descrierea succinta a contractului : executia  a 128.85 ha degajeri,10.70 ha curatiri accesibile si 166.15 ha curatiri greu accesibile, impartite in 6 loturi, fiecare ocol silvic constituie un lot.

Clasificare CPV : 77230000.

Impartire pe loturi , DA, dupa cum urmeaza :

nr. crt.

Lot( ocolul silvic ) unde se executa serviciile

Degajeri                                ha

Curatiri                       ha

1.

Motru

0

10.7

2.

Novaci

31

47.42

3.

Pades

7,40

23.82

4.

Polovragi

24.87

54.99

5.

Runcu

44.82

5.92

6.

Tismana

20.76

34,00

Total

128.85

176.85

Durata contractului : 25.03.2015- 31.10.2015.

Sectiunea III

Depozite valorice si garantii solicitate: garantiade participare la licitatie este de 85 lei pentru OS Motru, de 1000 lei pentru OS Novaci , de 297 lei pentru OS Pades, de 572 lei pentru OS Polovragi, 420 lei pentru OS Runcu, de 683 lei pentru OS Tismana.

Principalele modalitati de finantare: fonduri proprii.

Conditii de participare :

1. Pentru participarea la procedura , solicitantul va depune anexat la cererera de inscriere   pana in data de 05.03.2015 ora 10, documentatia care va cuprinde :

a) actul constitutiv al persoanei juridice si certificatele de mentiuni (daca exisita ) la actul constitutiv, din care sa reiasa activitatea de silvicultura;

b) documentul care atesta inregistrarea persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului si certificatul constator;

c) actul de studiu al specialistului tehnic( obligatoriu pregatire in domeniul silvic) ;

d) toate formularele cerute in fisa de date ( eligibilitate, neincadrarea in prev. art. 181, art. 69^1, etc);

e)  certificate  de atestare fiscala valabile la data deschiderii ofertelor. Ofertantul care inregistreaza datorii va fi descalificat.

2.  Deschiderea de oferte se face la sediul Directiei Silvice Gorj, str. Lt. Col. Dumntru Petrescu nr. 3, Tg. Jiu, in data de 05.03.2015 , ora 11.

Respingerea ofertei se face in cazul in care ofertantul nu face dovada achitarii garantiei de participare anterior orei la care are loc deschiderea ofertelor.

Conditii de descalificare:

a)     nu a depus in termen toate documentele prevazute la punctul 1 ;

b)    are datorii fata de unitatile RNP- Romsilva sau nu si-a indeplinit obligatiile din contractele incheiate cu Directia Silvica Gorj ;

c)     ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul general consolidat al statului ;

d)    oferta financiara este neconforma.

Documentatia de atribuire servicii silvice – taieri de ingrijire in arborete tinere ( degajeri, curatiri) poata fi procurata de la sediul Directiei Silvice Gorj incepand cu data de 05.02.2015.

3. Depunere oferte pana la data de 05.03.2015 , ora 10

Sectiunea IV :

Procedura de achizitie : CERERE DE OFERTE ;

Criteriul de atribuire : PRETUL CEL MAI SCAZUT.

Conditii de obtinere a documentatiei de atribuire : contracost 100lei/lot(ocol silvic ) de la compartimentul fond forestier , plata la casieria Directiei Silvice Gorj , str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 3, Tg. Jiu si se poate ridica incepand cu data de 05.02.2015. Tariful de participare la licitatie este de 100 lei/ofertant.

Oferta este valabila 60 de zile.

Conditii de deschidere a ofertelor: in data de 05.03.2015, ora 11 in sala de sedinte de la sediul Directiei Silvice Gorj, str.lt. col. Dumitru Petrescu nr. 3, Tg. Jiu, judetul Gorj.

Persoane autorizate care pot asista la deschiderea ofertelor: administratorul ofertant sau imputernicitul acestuia ce va prezenta imputernicirea scrisa.

DIRECTOR, ing. Adrian Ovidiu CIRSTOC             

Resp. achizitii publice, ing. Maria Safta

Vizualizări: 82

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: