Ziarul Pandurul angajează redactori și reporteri. Căutăm oameni curioși să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, să scrie povești simple, dar de impact, oameni dornici să învețe o meserie în care fiecare zi e altfel. Cunoașterea Limbii Române este condiție esențială. 

Nu solicităm experiență anterioară în presă, ci doar dorința de a învăța și de a descoperi locul în care trăim. 

Dacă ești interesat să lucrezi alături de noi trimite un CV la redactia@pandurul.ro.

(închide)

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager spital, conform regulamentului aprobat prin dispoziţia nr. 194/05.04.2013 a primarului oraşului Bumbeşti-Jiu.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, str. Zorilor, nr.1, la data de 10.05.2013 ora 10 şi va cuprinde 2 probe de evaluare: test grilă de verificare a cunoştinţelor şi proba de susţinere a proiectului de management, urmată de un interviu de selecţie.

La concursul de ocupare se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc următoarele criterii de selecţie :

a)         sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b)         sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c)         au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)        nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)         sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);                   

f)           nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, situat în Bumbeşti-Jiu, str. Zorilor, nr. l, între 14-29 aprilie 2013, în zilele de luni până vineri, între orele 8-15.

Conţinutul dosarului :

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar.

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competente/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

g)  adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

h) cazierul judiciar;

i)  adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţa că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

m) proiectul de management realizat de candidat;

n) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 200 RON şi se achită la casieria Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu.

Concursul va cuprinde, în desfăşurarea lui, două etape:

a. etapa de verificare a dosarelor de înscriere la concurs - etapă eliminatorie;

b. etapa de susţinere a probei de evaluare.

Etapa de verificare a dosarelor de înscriere

Dosarele vor fi verificate în termen de trei zile de la data finalizării înscrierilor de către Comisia de concurs. În urma verificării lor dosarele vor fi inscripţionate cu menţiunea Admis sau Respins.

Rezultatele vor fi afişate la sediul unităţii.

Contestaţiile vor putea fi depuse în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi rezolvate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Vor participa la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi ADMIS.

Etapa de susţinere a probelor de evaluare va consta în:

- test grilă de verificare a cunoştinţelor

- proba de susţinere a proiectului de management, urmată de un interviu de selecţie. Proiectul de management este la alegerea candidatului, din temele cadru anexate alăturat, va avea un volum maxim de 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu un font de 14. Susţinerea proiectului se va face în plenul Comisiei de concurs, pe durata a maxim 15 minute şi va putea fi suplimentată în cazul în care se pun întrebări suplimentare. Candidaţii vor susţine apoi un interviu de selecţie, în scopul aprecierii abilităţii candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiilor de manager.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este de minim 7 iar media finală de cel puţin 8.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0253/463.042, pe site-ul spitalului: www.spitalulbumbesti-jiu.uv.ro şi pe site-ul Primăriei Bumbeşti-Jiu: www.bumbesti-jiu.uv.ro

Vizualizări: 132

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: