Angajări la Edilitara Public SA Târgu Jiu - anunț

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 25.01.2022, ora 12,oo, concurs pentru ocuparea a 9 posturi de Lucrator salubrizare cai publice, in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi, norma intreaga, durata determinata – 3 luni.

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 17.01.2022, ora 15,oo, la registratura societatii, si va contine urmatoarele documente:

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. Cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv: nivel invatamant obligatoriu.

g. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selectia dosarelor de inscriere,

• proba scrisa,

• interviul ,

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 11.01.2022 – publicarea prezentului anunt de concurs la avizierul societatii, pe pagina de internet si intr-o publicatie locala;

- 17.01.2022, ora 15,oo – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

- selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii - in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii - in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 25.01.2022, ora 12,oo – sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii - in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- Solutionare contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Informatii privind postul, conform art.17 din Codul Muncii- actualizat:

• Functia: Lucrator salubrizare cai publice- COR 916102 ;

• Subordonare: Sef Sectie Salubrizare Strazi;

•  Durata si conditiile de munca: norma intreaga-durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv de 40 ore/saptamana, pe timp de noapte, in conditii normale de lucru;

• Perioada de proba este de maxim 5 zile conform Contractului Colectiv de Munca;

• Concediul de odihna si durata acestuia: se acorda in conformitate cu prevederile din contractul colectiv de munca.

Director General,

Ing.Dăianu Adrian

Vizualizări: 7,343

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: