Concurs organizat de Consiliul Local Băleşti

Consiliul Local al Comunei Băleşti, judeţul Gorj, prin Comisia de selecţie desemnată prin Hotărârea Consiliului Local Băleşti nr. 97/13.09.2013, anunţă organizarea la sediul Primăriei Băleşti din comuna Băleşti, satul Băleşti, nr. 229, judeţul Gorj  a  evaluării/ selecţiei prealabile în vederea desemnării a trei membri (administratori neexecutivi) în Consiliul de Administraţie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L.  BĂLEŞTI, cu experienţă în activitatea de  administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BĂLEŞTI. 

Evaluarea/ selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârilor Consiliului Local Băleşti aplicabile.

Procedura de evaluare/ selecţie prealabilă cuprinde două etape: 

- Etapa I - selecţia dosarelor - 11 mai 2015, orele 14,00; 

- Etapa II – interviu (pentru candidaţii declaraţi „admis” după etapa I) – candidaţii vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa  a II-a.   

Interviul se va susţine în limba română. 

Criteriile de evaluare/ selecţie a candidaţilor: 

-         îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare; 

-         cunoştinţe privind guvernanţa corporativă; 

-         abilităţile de comunicare;

-          motivaţia candidatului; 

-         capacitatea managerială. 

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE GENERALE ŞI SPECIFICE: 

Condiţii generale: 

-         are cetăţenia  română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

-         cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

-         capacitate deplină de exerciţiu; 

-         stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale; 

-         nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 

-         să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute în art. 6 din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-         să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, la data depunerii candidaturii;

-         experienţă în activitatea de administrare/ management a/ al unor întreprinderi publice profitabile sau a/ al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L. BĂLEŞTI; 

Condiţii specifice:  

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu: 

Scrisoare de intenţie; 

-         Curriculum Vitae ( model european conform H.G. nr. 1021/ 2004); 

-         Copie după actul de identitate;

-         Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/ perfecţionare); 

-         Documente/ adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în activitatea de administrare/ management a/ al unor întreprinderi publice profitabile sau a/ al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale; 

-         Cazier judiciar; 

-         Cazier fiscal; 

-         Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu; 

-         Copie după carnetul de muncă şi extras REVISAL  sau adeverinţă, după caz;

-         Declaraţie pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 326 din noul Cod Penal privind falsul în declaraţii (Formular 3); 

-         Declaraţie pe propria răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor (Formularul nr. 2); 

-         Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese -(Formularul nr. 1);

-         Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare/ management în cadrul unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L. Băleşti, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;

-         Declaraţie pe proprie răspundere cu:  data depunerii dosarului nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; 

-         nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 

- face parte/ nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Constituie avantaje: 

-         Să fie absolvent(ă) al(a) unei specializări/ master  în domeniile: management- markenting/ juridic/ economic/ tehnic; 

-         cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L. BĂLEŞTI; 

-         cunoştinţe de guvernantă corporativă;

-         abilităţi de comunicare interpersonală; 

     - profesionalism.  

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.  

Dosarele de participare se depun până la data de 06.05.2015, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Băleşti, aflat în comuna Băleşti, satul Băleşti, nr. 229, judeţul Gorj, la registratura instituţiei.

Mai multe informaţii pe pagina www.balesti.ro sau la telefon 0253-220.037.

Vizualizări: 90

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: