Primăria Bărbăteşti caută asistent medical comunitar

Primăria Bărbăteşti a scos la concurs un post de asistent medical comunitar, funcţie contractuală de execuţie pe durată nedeterminată. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de şcoală postliceală sanitară.

Serviciile medicale acordate cu ajutorul asistenţei comunitare se adresează unele din ele populaţiei în general, indiferent de vârstă, statusul social sau economic, iar altele se adresează unor grupe care se află la un risc mai mare de îmbolnăvire decât populaţia generală. Potrivit autorităţilor locale de la Bărbăteşti, asistentul medical comunitar va trebui să monitorizeze permanent populaţia cu risc de îmbolnăvire şi să prezinte situaţia primăriei.

Candidaţii trebuie să-şi depună la dosar următoarele acte: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; precum şi curriculum vitae. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Proba scrisă va avea loc în data de 24 noiembrie, iar interviul pe 27 noiembrie.

Vizualizări: 97

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Comunitate:

Citește și: